02.07.19. Javna nabavka br. 64/2019 - Izgradnja novog mosta preko Podvrške reke na km 20+684 državnog puta I-B reda br. 35, deonica: Milutinovac - Brza Palanka (ID 3504)

02.07.19. Poziv za podnošenje ponuda

02.07.19. Konkursna dokumentacija

18.07.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

26.08.19. Odluka o dodeli ugovora

27.08.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

01.04.20. Izmena ugovora o javnoj nabavci