19.07.17. Javna nabavka br. 33/2016 - Periodično održavanje objekata na državnom putu IB reda broj 23 - nadvožnjak u Kraljevu

19.07.17. Poziv za podnošenje ponuda

19.07.17. Konkursna dokumentacija

17.08.17. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

17.08.17. Adendum br.1

17.08.17. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

18.08.17. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

23.10.17. Odluka o dodeli ugovora

27.10.17. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

08.11.17. Odluka o dodeli ugovora

29.01.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.12.18. Odluka o izmeni ugovora

17.07.19. Odluka o izmeni ugovora

10.06.20. Odluka o izmeni ugovora