Uputstvo za korišćenje TAG uređaja

Prilikom ulaska u traku za elektronsku naplatu putarine, potrebno je sačekati da se mehanička barijera (rampa) spusti, nakon izvršene transakcije za vozilo ispred.

Prilikom ulaska u traku za elektronsku naplatu putarine, i na ulazu i na izlazu sa autoputa, uređaj odašilje zvučne signale koji obaveštavaju učesnika u saobraćaju o uspešnosti  registrovanja uređaja, kao i o iznosu sredstava na uređaju (za prepaid sistem):

 • Ukoliko se oglasi zvučni signal sa jednim bipom, znači da je transakcija obavljena uspešno i vozilo može nastaviti dalje kretanje.
 • Ukoliko se oglasi zvučni signal sa dva bipa, transakcija je obavljena uspešno, ali na TAG uređaju je registrovano nedovoljno sredstava za sledeći prolazak autoputem (prepaid), te se preporučuje da se pre ponovnog korišćenja autoputa izvrši dopuna.
 • Ukoliko se oglasi zvučni signal sa četiri bipa, vozilo se mora odmah zaustaviti, jer ne može koristiti elektronsku naplatu putarine iz sledećih razloga: uređaj je registrovan na „crnoj listi“ i kao takav je neupotbrebljiv ili sistem registruje nedostatak sredstava na TAG uređaju, u prepaid sistemu. Ukoliko vozilo bez obzira na zvučno upozorenje od četiri bipa pokuša da napusti ENP traku, mehanička barijera neće dozvoliti prolazak i može doći do oštećenja vozila.
 • Ukoliko se ne oglasi zvučni signal, TAG uređaj nije registrovan, učesnik u saobraćaju mora zaustaviti vozilo i potražiti pomoć ovlašćenog lica. Bez dozvole i asistencije ovlašćenog lica zabranjen je prelazak iz jedne u drugu naplatnu traku.

Svaka ENP traka poseduje elektronski displej na kojem učesnik u saobraćaju može videti sledeće informacije:

 • na ulaznoj ENP traci: o kategoriji vozila, registarskoj oznaci vozila i visini kredita na TAG uređaju (pripejd sistem);
 • na izlaznoj ENP traci: o kategoriji vozila, o visini plaćene putarine i preostalom iznosu na TAG uređaju (priprejd sistem);
 • crveno svetlo označava da nije dozvoljeno dalje kretanje vozila;
 • zeleno svetlo označava da je dozvoljeno dalje kretanje vozila.

Zapis na TAG uređaju sa ulazne stanice u odnosu na izlaznu stanicu ne sme biti stariji od 24 sata (vremenski istekao ulaz).

Registarske oznake vozila koja koriste TAG uređaj, moraju biti istaknute na način i mesto propisano zakonom. Iste moraju biti prepoznatljive, čiste i čitljive. 

Jedan TAG uređaj konfigurisan za 1. kategoriju vozila moguće je koristiti u više vozila navedene kategorije, dok su uređaji konfigurisani za 2, 3. i 4. kategoriju vozila neprenosivi i vezani za registarske oznake vozila.

U slučaju da se plaćanje putarine vrši gotovinom ili platnim karticama, korisnik TAG uređaja je u obavezi da isti stavi u zaštitnu kutiju kako ne bi došlo do očitavanja uređaja.

ico-adobe - Uputstvo za postavljanje i korišćenje TAG uređaja

Važna napomena: 

U slučaju nepoštovanja predmetnog uputstva može doći do: 

 • Neregistrovanja TAG uređaja;
 • Nelogičnog skidanja sredstava prilikom naplate; 
 • Spuštanja mehaničke barijere (rampe) na vozilo i oštećenje istog; 

Za navedene situacije uzrokovane nepoštovanjem Uputstva, JAVNO PREDUZEĆE „PUTEVI SRBIJE“ ne snosi odgovornost.


Štampa