02.06.20. Predstavljanje Sistema menadžmenta energije u JP „Putevi Srbije“

U JP „Putevi Srbije“ održano je predavanje i obuka kadrova za sistem menadžmenta energije u okviru pripreme za sertifikaciju i implementaciju Sistema upravljanja energijom, kao jednom od glavnih komponenata društveno odgovornog poslovanja.

Energetski menadžment će praćenjem i analizom korišćenja i potrošnje energije i sprovođenjem mera energetske efikasnosti obezbediti uštedu energije i resursa, omogućiti dugoročno očuvanje životne sredine i bolju ekonomsku održivost procesa rada.

Implementacija i integracija standarda SRPS ISO 50001:2018, kojim su precizirani zahtevi za uspostavljanje, primenu, održavanje i poboljšanje sistema energetskog menadžmenta, jeste osnova za izradu akcionih planova i postavljanje ciljeva za potrošnju energije.

Nosilac implementacije standarda u JP „Putevi Srbije“ je Odeljenje za energetski menadžment, kao posebna organizaciona jedinica Sektora za strategiju, projektovanje i razvoj, uz podršku i koordinaciju Odeljenja za integrisane menadžment sisteme Sektora za upravljačko informacione sisteme u saobraćaju i Stručnog konsultanta Prof. dr Vojislava Božanića, dipl.inž.mašinstva.

Promovisanje važnosti, sprovođenje i poštovanje zakonskih propisa iz oblasti energetskog menadžmenta zahteva aktivnu ulogu svih Sektora JP „Putevi Srbije“ i osposobljavanje zaposlenih kroz obuke, motivaciju i promenu navika radi istih ili viših poslovnih rezultata uz manji utrošak energije.


Štampa