Izgradnja kompleksa čeone naplatne stanice „Vrčin“

Radovi u toku

Izgled budućeg kompleksa

                       

U toku su radovi na izgradnji kompleksa čeone naplatne stanice „Vrčin“ i baze za održavanje puteva na državnom putu I A reda broj 1 (auto-put E-75), deonica Beograd - Niš na km 605+635. 

Projektom izgradnje čeone naplatne stanice Vrčin i baze za održavanje puteva, planirano je da kompleks čeone naplatne stanice bude lociran južno od postojeće petlje Vrčin na stacionaži 605+635, a u skladu sa prostornim planom infrastrukturnog koridora državnog puta I A reda broj 1 (auto puta E-75), deonica Beograd – Niš. Izmeštanje postojećeg kompleksa naplatne stanice “Bubanj Potok“ na novu lokaciju planirano je zbog ukrštanja Obilaznice oko Beograda sa državnim putem I A reda broj 1 (auto puta E-75). Na lokaciji postojeće nalatne stanice planirana je izgradnja denivelisane petlja kojom se ostvaruje ukrštaj dva ovako značajna putna pravca kakvi su obilaznica oko Beograda i državni put I A reda broj 1 (auto puta E-75).

Kao najpovoljniji ponuđač za izvođenje radova na izgradnji kompleksa čeone naplatne stanice „Vrčin“ i baze za održavanje puteva izabrana je Grupa ponuđača koju čine „STRABAG“ DOO Beograd, AD „VOJVODINAPUT“ Pančevo i PZP „ZAJEČAR“ AD Zaječar. Ugovor je potpisan 12.01.2016.godine. Grupa ponuđača je ugovorila posao na izgradnji novog kompleksa čeone naplatne stanice Vrčin za 2.095.241.098 dinara. Rok za završetak ugovorenih radova je 15.05.2017.godine. Pored članova grupe ponuđača navedenih u prethodnom, nominovani su i sledeći podizvođači: „Institut Mihajlo Pupin“ doo Beograd za radove na instalaciji sistema za video nadzor i upravljanje sistemom naplate putarine; „Srbijaautoput“ doo Beograd kao podizvođač za zemljane radove i postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme;  „Via Projekt“ doo Beograd i „Mašinoprojekt Kopring“ ad Beograd za izradu projektne dokumentacije. 

Stručni nadzor na izgradnji kompleksa čeone naplatne stanice „Vrčin“ obavljaće je grupa ponuđača „ŠIDPROJEKT“ DOO Šid, „CENTRALNA PUTNA LABORATORIJA“ DOO i „GEOPANONIJA“ OD.  

Prilikom izrade tehničke dokumentacije za kopleks čeone naplatne stanice „Vrčin“ na konačan izgled saobraćajnog platoa uticale su potrebe u pogledu broja saobraćajnih traka i ostrva u zoni naplate, a proizišle iz analize podataka o saobraćajnom opterećenju postojeće naplatne stanice „Bubanj Potok“ u vršnim mesecima (jul i avgust), konfiguracija terena, ivična gradnja, karakteristike tla i ostali terenski uslovi koji su morali biti uzeti u obzir. Na osnovu prethodno pobrojanih faktora predviđeno je da se saobraćajni plato kompleksa čeone naplatne stanice i putne baze za održavanje puteva proširi iz profila autoputa na ukupnu širinu od 130.20m. 

Prva faza obuhvata izgradnju četiri saobraćajne trake buduće naplatne stanice sa kompletnim opremanjem istih. Saobraćajne trake se nalaze na krajnjoj desnoj strani budućeg saobraćajnog platoa gledano iz pravca Beograda ka Nišu. Nakon njihove izgradnje celokupni saobraćaj će biti prebačen na njih, a potom nastavljeni radovi na izgradnji ostalih traka.

Saobraćajni plato je u funkciji naplate putarine i na njemu se nalaze saobraćajne trake i ostrva sa kabinama i ostalim potrebnim sadržajima, nadstrešnica, kao i upravni objekat smešten na pasareli iznad platoa. Na saobraćajnom platou predviđene su ukupno 23 saobraćajne trake i 22 saobraćajna ostrva. Zona izlaza (naplate) sadrži ukupno 17 saobraćajnih traka, od čega su 3 reverzibilne. Zona ulaza (uzimanja kartica) sadrži ukupno 9 traka, od čega 3 reverzibilne. 

Pored saobraćajnog platoa, smešten je parking za putnička vozila (službeni parking), sa 75 parking mesta, kao i parking za havarisana vozila sa 17 parking mesta.

Istočno od saobraćajnog platoa, sa ulaskom iz smera Niša, smeštena je baza za održavanje autoputa sa uobičajenim sadržajima: upravni objekat sa garažom za putnička vozila i magacinom, perionica i solana, i garaža za kamione. Parkingu se pristupa sa postojećeg lokalnog puta koji se rekonstruiše u potrebnoj dužini (od oko 370m), radi situacionog i nivelacionog uklapanja u projektovane sadržaje. Projektom je predviđeno usklađivanje trase lokalnog puta, koji prolazi ispod podvožnjaka, sa izmenama na podvožnjaku (produžen je na zapadnu stranu za 8.60m).

 

Sam objekat naplate putarine je namenjen za smeštaj ljudstva i opreme za poslove naplate putarine na autoputu. Objekat je predviđen na pasareli iznad saobraćajnih traka i kabina. Ukupna dužina objekta nadstrešnice  je približno 119.3m, a širina 20.04.m. Konstrukcija objekta je izvedena od čelika sa fasadnom oblogom od termoizolovanih panela. Na središnjem delu objekta, iznad konstrukcije nadstrešnice, predviđen je kancelarijski prostor smešten u tri kubusa, od čega su dva dužine 24,40 m, a središnji 42,40m i širine 11m. Sva tri kubusa su povezana veznim hodnicima dim. 2.7 x 4.9 m. Minimalna čista visina između kote asfalta i donje ivice konstrukcije nadstrešnice  je 4.8m. Za pešačku komunikaciju zaposlenih, predviđena je pešačka pasarela celom dužinom naplate, tj. u dužini nadstrešnice. Vertikalna komunikacija sa kabinama i ostrvima predviđeno je da se ostvaruje sa ukupno četiri čelična stepeništa i jednim putničkim liftom. Duž pešačke komunikacije na pasareli predviđena je pokretna traka za transport kabastog/kancelarijskog/ materijala do magacinskog prostora.

Izgradnja saobraćajnog platoa, pored uobičajnih projektantskih izazova, iziskivala je i dodatne zahteve:

- Zaštitu i izmeštanje trase kanala magistralnog cevovoda Makiš - Mladenovac ø1200, u dužini od 330 m

- Izmeštanje trase Bezimenog potoka u dužini od 700 m. Novo regulisano korito potoka je dimenzija u osnovi 3,0m, sa kosinama obala od 1:1,5, dubinama ukopavanja od 6,0m i širinom u kruni kanala preko 15,0m. Regulacija korita se izvodi od kamena u betonu.  

- Ukrštanje trase Bezimenog potoka i magistralnog cevovoda Makiš – Mladenovac. Ukrštanje je izvedeno denivelacijom magistralnog cevovoda, tj. promenom podužnog nagiba dela magistralnog cevovoda, te je projektovano da on prolazi ispod korita Bezimenog potoka i delom i ispod samog saobraćajnog platoa. 

- Priključenje distributivnog gasovod na postojeći magistralni gasovod. Ukupna dužina priključnog gasovoda iznosi oko 558m i nalazi se delom ispod zelene površine, parkinga, trotoara i interne saobraćajnice. 

- Rekonstrukciju postojećeg podvožnjaka na km 605+965.80, koja se sastoji iz uklanjanja postojeće i izvođenja nove kolovozne ploče za prihvat i prenos merodavnog saobraćajnog opterećenja, V600+V300. Osim rekonstrukcije postojećeg podvožnjaka predviđeno je i njegovo produženje sa postojrćih 26.2 m na 35.0 m.

Pored prethodno navedenih građevinskih radova na izgradnji kompleksa čeone naplatne stanice, potrebno je pomenuti i ostale radove bez kojih naplatna stanica ne bi mogla da funkcioniše, a koji se odnose na osvetljenje i vide nadzor novog objekta, napajanje električnom energijom i obeležavanje saobraćajnom signalizacijom i opremom novog profila.

Za napajanje kompleksa čeone naplatne stanice predviđena je izgradnja nove trafo stanice, a kao rezervna varijanta u slučaju nestanka struje biće instaliran dizel električni agregat sa automatskim startom i UPS uređaji. U cilju uštede energije predviđeno je da spoljašnje osvetljenje celog kompleksa bude izvedeno postavljanjem svetiljki sa LED izvorom svetlosti.  

U cilju praćenja saobraćaja i ostalih aktivnostu u zoni kompleksa čeone naplatne stanice i baze za održavanje puteva biće instalirano ukupno 70 kamera u HD ready rezoluciji. Od navedenih 70 kamera, 50 kamera će biti instalirano na saobraćajnom platou, a preostalih 20 u zoni baze za održavanje puteva. Kamere se pored visoke rezolucije odlikuju i mogućnošću davanja kvalitetnih snimaka i u potpunom mraku.

U skladu sa današnjim trendovima energetske efikasnosti i uštede energije,  grejanje/hlađenje kompleksa rešeno je putem dvocevnih ventilator-konvektora ("fan coil"-a) koji rade u režimu 50/45oC (zimi) i 7/12oC (leti). Za grejanje/hlađenje upravnog objekta predviđeni su parapetni fan coil aparati, dok su u naplatnim kabinama predviđeni podplafonski - kasetni fan coil aparati. Regulacija temperature je lokalna - po prostorijama, a prebacivanje leto/zima je centralno.

Primenjenim rešenjima saobraćajne signalizacije vrši se smirivanje saobraćaja na prilazima čeonoj naplatnoj stanici, sa ciljem bezbednog odvijanja saobraćaja i u uslovima smanjene vidljivosti. Projekat obuhvata oznake na kolovozu, standardne saobraćajne znakove, znakove obaveštenja, znakove za objekte naplate putarine, tehnička sredstva za usporavanje saobraćaja na putevima (vibro trake), zaštitnu ogradu za vozila i ublaživače udara. Projektovanom signalizacijom učesnici u saobraćaju se transparentno informišu o nailasku na čeonu naplatu; kanališe se saobraćajni tok; organizuje prolazak vozila bez dužeg zadržavanja i povećava bezbednost osoblja zaduženih za naplatu putarine. Pored primene standardnih saobraćajnih znakova sa primenom retroflektujućih materijala klase III, primenjeni su i specijalni (nestandardni) saobraćajni znakovi, tj. LED-informativni displeji sa „natpisom” i LED-informativni displeji sa promenljivim simbolima.

Na kraju bitno je napomenuti da se svi radovi na izgradnji čeone naplatne stanice „Vrčin“ i baze za održavanje puteva finasiraju iz sredstava JP „Putevi Srbije“ i da će zbog svoje kompleksnosti, kratkog roka za izvođenje i izvođenja radova pod saobraćajem, predstavljati izazov kako za Izvođača, tako i za predstavnike Stručnog nadzora i Investitora. Imajući u vidu stručnost i opremljenost svih uključenih u realizaciju jednog ovako kompleksnog objekta, taj zadatak će uspešno biti realizovan. Nakon završetka radova propusna moć nove čeone naplatne stanice „Vrčin biće značajno veća u odnosu na postojeću naplatnu stanicu „Bubanj Potok“, te će time biti neutralisane dosadašnje guževe karaktersitične za letnje mesece.   

Odvijanje saobraćaja:

U skladu sa Projektom regulisanja saobraćaja, tokom izvođenja radova na izgradnji Kompleksa čeone naplatne stanice „Vrčin“, režim saobraćaja u zoni izvođenja će se odvijati prema fazama, u zavisnosti od napretka radova.

U periodu od 10.03.2017.g. do 31.03.2017.g. na snazi je faza VIII koja obuhvata radove na uklapanju postojećeg profila autoputa u budući saobraćajni profil kompleksa čeone naplatne stanice Radovima je obuhvaćena sanacija kolovoza na desnoj saobraćajnoj traci iz smera od Beograda ka Nišu, rekonstrukcija podvožnjaka i izrada kanalizacione i elektroenergetske instalacije.

Saobraćaj iz pravca Beograd - Niš biće preusmeren iz desne saobraćajne trake u levu saobraćajnu traku preko novoizgrađenog službenog prolaza i dalje kroz novo izgrađene terminale kompleksa čeone naplatne stanice. Saobraćaj će se odvijati jednom saobraćajnom trakom.

Iz smera Niš - Beograd saobraćaj će biti preusmeren preko novoizgrađenih terminala kompleksa čeone naplatne stanice i odvijaće se u dve saobraćajne trake.

 


Štampa