Ušteda energije i smanjenje uticaja na životnu sredinu prilikom izgradnje i održavanja puteva, uz osvrt na životni ciklus puta

U okviru obimnog plana JP „Putevi Srbije“ za razvoj sistema menadžmenta energijom, promovisanja energetske efikasnosti i uštede energije – razmatra se i sledeći segment: kako se može uštedeti energija (potrošnje goriva) prilikom izgradnje i održavanja puteva, što je neminovno praćeno i smanjenjem negativnih uticaja na životnu sredinu.

Operacije izgradnje puteva često zahtevaju znatne količine energije u obliku fosilnih goriva, stvarajući tako znatne emisije gasova sa efektom staklene bašte. Iako se efikasnost potrošnje teške građevinske opreme detaljno proučava, odlučili smo da se pažnja posveti i načinu na koji se planira proces izgradnje u cilju smanjenja potrošnje energije i emisija gasova sa efektom staklene bašte.

Odeljenje za energetski menadžment Sektora za strategiju, projektovanje i razvoj,  JP „Putevi Srbije“ izrađena je „Studija primene sistema građenja u državnom putnom sistemu sa najmanjim uticajem na životnu sredinu uz osvrt na životni ciklus puta“. Ova studija prikazuje svetska istraživanja i daje okvir i polaznu tačku za procenu svakog budućeg projekta (na nivou analiza varijanti) u cilju sagledavanja životnog ciklusa puta i primene preventivnih koncepata zaštite životne sredine i zdravlja ljudi, uz poštovanje zakonski definisanih procedura i uvođenjem inovativnih principa. JP „Putevi Srbije“ nastavlja da radi na poboljšanju upravljanja energijom i prepoznavanju i sprečavanju negativnih uticaja puta na životnu sredinu. Ova studija je prvi korak u detaljnoj tehničkoj analizi održivih puteva.

Cilj izrade ove studije je da se poboljšaju kritična područja izgradnje puteva koja mogu imati značajan uticaj na ukupnu održivost:

  • Potrošnja goriva (prilikom transporta materijala sa lokacije, između postrojenja i lokacije, i same građevinske operacije).
  • Emisija izduvnih gasova i čestica.
  • Kašnjenja u saobraćaju, zagušenja i emisije buke nastale tokom izgradnje.
  • Performanse kolovoza i ukupni životni vek (kao rezultat kvaliteta gradnje).

Izvršena je kvantifikacija potrošnje energije u svakoj fazi životnog ciklusa i procenjeno je ekološko opterećenje primenom faktora emisije u okolinu po svakom izvoru energije.

Izgradnja novog puta je energetski veoma zahtevan proces. Najintenzivniji proces je proizvodnja asfaltnih smeša, i procenjeno je da se ovde utroši oko 92,4 - 92,9% energije. S druge strane, transport materijala i smeša troši oko 5,7 - 6,3% energije, a procesi postavljanja troše 1,0 - 1,8% energije.

Neki od podataka do kojih se došlo u studiji su da se prilikom održavanja asfaltnih površina različitim metodama recikliranja na licu mesta (hladno recikliranje u odnosu na vruće recikliranje) ostvaruju uštede energije od 35 – 40% u odnosu na konvencionalne tehnike.

Potencijalne uštede energije zbog modifikacije rute bile bi između 12% i 34%, što bi uvelo kao faktor energetske implikacije pri projektovanju novih puteva, sa ciljem da se smanji ukupna energija koja se koristi u izgradnju i kod korišćenja puteva. Procenjena je energija (potrošnja goriva) koja se koristi za brojne staze i vrste puteva. Proračun potrošnje energije u saobraćaju uzeo bi u obzir geometriju puta, karakteristike i uslove površine puta, detalje vozila, ponašanje u vožnji, kao i meteorološke uslove.

Praksa izgradnje puteva značajno se promenila u poslednjih nekoliko decenija. Korišćenje novih tehnologija dovelo je do poboljšanja kvaliteta kolovoza i efikasnosti izgradnje uz istovremeno smanjenje utrošene energije i uticaja na životnu sredinu. Nova praksa izgradnje, zajedno sa odgovarajućim strukturnim dizajnom kolovozne konstrukcije, može pružiti značajna poboljšanja ukupnih performansi i održivosti.

Održivi putevi se grade tako da smanje uticaj na životnu sredinu, a projektovanje uzima u obzir cikluse životnog puta koji se mogu unaprediti na ovom nivou novim metodama i inovacijama. Sam obim radova koji se preuzimaju prilikom izgradnje državnih puteva nalaže da se istraže mere kojima se dalje može smanjiti uticaj na životnu sredinu. Analiza drugih studija slučaja (Ušteda energije u projektovanju, održavanju i korišćenju kolovozne konstrukcije (ECRPD) izgrađena na IERD projektu (ECRPD 2010)) je pokazala da se ušteda energije može postići u svim ispitivanim fazama života na putu, i to:

  • Izgradnja: do 47%
  • Održavanje: do 30%
  • Rad: do 20%

JP „Putevi Srbije“, kao rezultat analize elemenata projektovanja, tehnologija i organizacije izvođenja radova na izgradnji i održavanju, ima mogućnost da na osnovu podataka, koji su standardni deo tehničke dokumentacije, proceni moguće rizike građenja, odnosno dodatno unaprede razumevanje utroška energije u svim fazama, prateće ekološke posledica i spreče prekomerno korišćenje energije i negativan uticaj na životnu sredinu.

Istraživanja koja su sprovedena obuhvataju podatke o tome koliko rad građevinskih mašina i organizacija izgradnje utiču na zagađenje i održivost puta; računanje troškova koje to zagađenje stvara zajednici; kao i inženjersko znanje i iskustvo o korišćenju građevinskih mašina i radu u realnim uslovima u Srbiji. U narednom periodu planira se i razvoj sistema za ocenu i vrednovanje i uticaja na zdravlje ljudi.

Važan rezultat ove Studije jeste i softverski alat koji omogućava da se na osnovu projekta puta i njegovog predmera brzo i pouzdano identifikuju indikatori uticaja na životnu sredinu (ugljen-dioksid (CO2), oksidi azota (NOx), sumpor-dioksid (SO2), suspendovane čestice PM2.5 i PM10).

Pored toga što je efikasan, ovaj metod pruža JP „Putevi Srbije“ priliku da izabere najbolju varijantu projekta, tako što će sagledati celokupnu cenu projekta, uključujući i kvantifikaciju i valorizaciju ekoloških efekata, odnosno uticaja na zdravlje ljudi.

Prikupljanjem ovih podataka se obezbeđuje potreban nivo kvaliteta radova i redukuju rizici za životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Na osnovu predložene metodologije JP „Putevi Srbije“ mogu jednostavno da prošire svoje projektne zadatke za izradu tehničke dokumentacije i dobiju sistematsku i nespornu ocenu ekoloških posledica izgradnje puta, kako mereno u konkretnim emisijama, tako i preračunato u „ekološke troškove“.

Tokom izbora optimalne varijante izgradnje puta sada je moguće uneti i parametar „ekoloških troškova“, a kasnije i troškova uticaja na zdravlje ljudi. Na taj način će JP „Putevi Srbije“ biti u mogućnosti da sagledaju celokupnu cenu izgradnje i izaberu zaista najbolju varijantu tehničke dokumentacije.

Primer analize dat u nastavku:

Studiju možete pročitati na linku:
https://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/strategija/Studija-primene-sist-gradjenja-u-drz-putn-sist-sa-najmanje-utic-na-ZS-uz-osvrt-na-zivotni-ciklus-puta.pdf


Štampa