22.11.16. Javna nabavka br. 94/2016 - Integracija spoljašnje komunikacione mreže faza 2

22.11.16. Poziv za podnošenje ponuda

22.11.16. Konkursna dokumentacija

25.11.16. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

28.11.16. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

08.12.16. Odluka o dodeli ugovora

27.12.16. Obaveštenje o zaključenom ugovoru