26.09.19. Javna nabavka br. 61/2019 - Nabavka opreme za telefoniju

26.09.19. Poziv za podnošenje ponuda

26.09.19. Konkursna dokumentacija

07.10.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

07.10.19. Adendum br. 1

14.10.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

25.10.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda