04.03.19. Javna nabavke br. 80/2018 - Pojačano održavanje čvora ČRS 13001, ukrštaj državnog puta II-A reda br. 130 (km 59+617) i državnog puta II-A reda br.131 (km 36+667) u Pančevu (kružna raskrsnica)

04.03.18. Poziv za podnošenje ponuda

04.03.18. Konkursna dokumentacija

29.03.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

03.04.18. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

03.04.18. Adendum br.1

08.04.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

08.04.18. Adendum br.2

17.05.18. Odluka o dodeli ugovora

06.06.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru