06.03.18. Javna nabavka br. 8/2018 Koridor 10 autoput E-75 Beograd – Niš – granica sa BJR Makedonijom, završetak radova na petlji Bujanovac 1, deonicama Donji Neradovac – Srpska Kuća i Srpska Kuća - Levosoje od km 933+600 do km 942+413,31


Štampa