01.03.18. Javna nabavka br. 15/2017 - Periodična ispitivanja uslova radne okoline; propisani lekarski pregledi zaposlenih po oceni službe medicine rada...

01.03.18. Poziv za podnošenje ponuda

01.03.18. Konkursna dokumentacija

20.03.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

23.03.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

20.04.18. Odluka o dodeli ugovora - Partija 1

20.04.18. Odluka o obustavi postupka - Partija 2

03.05.18. Obaveštenje o obustavi postupka - Partija 2

15.05.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1