06.10.17. Javna nabavka br. 127/2016 - Dijagnostika, funkcionalno ispitivanje i praćenje u probnom radu elemenata ITSS na objektima - tunelima na E 763 (A2

06.10.17. Poziv za podnošenje ponuda

06.10.17. Konkursna dokumentacija

09.11.17. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

09.11.17. Adendum br.1

09.11.17. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

13.11.17. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

15.11.17. Izmenjeno Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

10.04.18. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

10.04.18. Izmenjena konkursna dokumentacija

08.06.18. Odluka o dodeli ugovora

27.07.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru