12.06.18. Javna nabavka br. 46/2018 - Studija ugroženosti puteva I i II reda od pojave poplava u slivu Drine

12.06.18. Poziv za podnošenje ponuda

12.06.18. Konkursna dokumentacija

18.06.18. Adendum br.1

18.06.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

20.07.18. Odluka o dodeli ugovora

14.08.18. Odluka o obustavi postupka

23.08.18. Obaveštenje o obustavi postupka