14.12.18. Javna nabavka br. 71/2018 - Izrada Idejnog projekta sa Studijom opravdanosti rekonstrukcije državnog puta IB reda br. 28 (ranije M-19.1 i M-5), deonica: Zaglavak - Užice

14.12.18. Poziv za podnošenje ponuda

14.12.18. Konkursna dokumentacija

24.12.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

14.01.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

02.08.19. Odluka o obustavi postupka

14.08.19. Obaveštenje o obustavi postupka