22.02.18. Javna nabavka br. 5/2018 - Usluga mobilne telefonije

22.02.18. Poziv za podnošenje ponuda

22.02.18. Konkursna dokumentacija

12.03.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

13.03.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

19.03.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

21.03.18. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

21.03.18. Adendum br.1

30.03.18. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača

24.04.18. Obaveštenje o dodeli ugovora

08.05.18. Odluka o nastavku postupka u slučaju podnetog zahteva za zaštitu prava

13.06.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru