22.06.16. Izrada Glavnih projekata pojačanog održavanja državnog puta IB 29: Lot 1: deonica: Štavalj - Sušica, L=9,015 km i Lot 2: deonica: Sušica - Dojeviće, L=26,700 km, ID br. Ugovora: RRSP/CS3-IB29SSD/2016-10


Štampa