23.05.18. Javna nabavka br. 26/2018 - Idejni projekat sa studijom opravdanosti izgradnje mosta na Dunavu kod Bačke Palanke sa prilazima (pristupnim putevima)

23.05.18. Poziv za podnošenje ponuda

23.05.18. Konkursna dokumentacija

24.05.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

24.05.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda 2

25.05.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda 3

28.05.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda 4

30.05.18. Adendum br.1

14.06.18. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

14.12.18. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

14.12.18. Izmenjena konkursna dokumentacija

31.12.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda 5

11.01.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda 6

08.04.19. Odluka o dodeli ugovora

07.05.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru