O nama

JP „Putevi Srbije“ osnovano je shodno Zakonu o javnim putevima (Sl. Glasnik RS, broj 101/05) i obavlja stručne poslove koji se odnose na trajno, neprekidno i kvalitetno održavanje i zaštitu, eksploataciju, izgradnju, rekonstrukciju, organizaciju i kontrolu naplate putarine, razvoj i upravljanje državnim putevima prvog i drugog reda u Republici Srbiji.

Putevi, kao dobra u opštoj upotrebi, su državna svojina, a upravljanje državnim putem je delatnost od opšteg interesa.

Finansiranje izgradnje i rekonstrukcije, održavanja i zaštite javnog puta obezbeđuje se iz naknade za upotrebu državnog puta – putarine, finansijskih kredita, budžeta Republike Srbije i drugih izvora u skladu sa zakonom.

Karta referentnog sistema državnih puteva
Putna mreža je jedna od najvećih kapitalnih vrednosti u Republici Srbiji, na čijoj teritoriji ima 16.844,287 km državnih puteva I i II reda. 

Državni putevi I A reda (auto-putevi) – 962,340 km (septembar 2019.g.)
Državni putevi I B reda - 4.516,760 km
Državni putevi II A reda - 7.903,081 km
Državni putevi II B reda - 3.462,106 km

Na državnim putevima Republike Srbije trenutno je evidentirano 2.960 mostova ukupne površine preko 1.000.000.m2 čija je vrednost procenjena na oko 900 miliona evra. Od tog broja 377 mostova je na auto-putevima.

Mostovi su različite starosti, najrazličitijih oblika i načina gradnje, od drveta, kamena, betona, prednapregnutog betona, čelika, i različitih statičkih sistema, raspona i dužina od 5 do 2212 metara, koliko je dugačak most preko reke Dunav kod Beške.

Republika Srbija na državnim putevima ima 14 velikih mostova i to 8 mostova preko reke Dunav i 6 mostova preko reke Save. 

Na državnim putevima u Srbiji izgrađeno je 85 tunela, ukupne dužine 14 kilometara. Na auto-putevima nalazi se 6 tunela (dva još uvek nisu puštena u saobraćaj).

Tuneli su različite starosti, različite tehnologije gradnje u raznolikim geološkim sredinama. Najduži tunel je Šargan, na pravcu od Kremne ka Višegradu, dužine 775 m. Najveća koncentracija ovih objekata je na Đerdapskoj magistrali, ima ih 26. Ukupno 39 putnih tunela u Srbiji  je duže od 100 m.


Ciljevi JP ,,Putevi Srbije“

Osnovni cilj JP „Putevi Srbije“ je sprečavanje propadanja puteva, očuvanje vrednosti mreže puteva i njeno poboljšanje, održavanje puteva, ulaganja u izgradnju, rehabilitaciju, rekonstrukciju, kao i izradu studija i projekata. Sva ulaganja su u skladu sa strateškim opredeljenjem Republike Srbije u sektoru drumskog transporta da se funkcionalno integriše u evropsku mrežu puteva. 

JP „Putevi Srbije“ brine i o bezbednosti saobraćaja kroz otklanjanje opasnih mesta, kao i o zaštiti životne sredine kroz eliminisanje ili smanjenje štetnih uticaja puteva i saobraćaja na životnu sredinu, poštujući sve propisane procedure u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Poboljšanje saobraćajnih veza JP „Putevi Srbije“ postiže kroz kvalitetno, efikasno i ravnomerno povezivanje privrednih područja, pokrajina i regiona unutar Republike Srbije, posebno stavljajući akcenat na poboljšanje transportnih veza  između razvijenijih i manje razvijenih privrednih područja. Istovremeno se radi na efikasnijem povezivanju Republike Srbije sa okruženjem, pre svega sa susednim zemljama, povećanjem protoka saobraćaja otklanjanjem uskih grla u pograničnim zonama. Saobraćajna i ekonomska valorizacija geografskog, međunarodnog i saobraćajnog položaja Republike Srbije u okruženju postiže se aktivnim učešćem u integrativnim procesima regiona Zapadnog Balkana, Jugoistočne Evrope i Dunavske regije. Ujedno, posebna pažnja se poklanja uključivanju u sistem brzih saobraćajnica evropskog značaja, namenjenih prvenstveno tranzitnom i turističkom saobraćaju, pre svega na Koridoru 10.

JP „Putevi Srbije“ teži smanjenju stepena zaduženosti i racionalizaciji trošenja na svim nivoima. Veoma su važni saradnja sa međunarodnim finansijskim institucijama i povećanje prihoda po osnovu naknade za upotrebu državnog puta, izgradnjom i uključivanjem svih novoizgrađenih deonica auto-puta u sistem naplate putarine. Takođe, teži se uvođenju u sistem naplate svih korisnika putnog zemljišta.

JP „Putevi Srbije“ teži poboljšanju kvaliteta usluga koje se pružaju korisnicima puteva, kao i unapređenju informisanja, upravljanja kvalitetom i kontrole kvaliteta. Upošljavanjem kapaciteta preduzeća za puteve i građevinskih preduzeća podstiču se ukupni privredni tokovi.

Jedan od ciljeva je i poboljšanje kapaciteta za objedinjeno strateško planiranje i upravljanje državnim putevima i imovinom JP ,,Putevi Srbije“ u skladu sa principima strateške relevantnosti u procesu prioritizacije projekata i nacionalnim propisima i međunarodnim standardima, uvažavajući odluke Nacionalnog odbora za investicije Vlade Republike Srbije i resornog ministarstva. JP „Putevi Srbije“ posluje u skladu sa harmonizacijom sa standardima i postupcima EU u koordinaciji sa resornim ministarstvom. Efikasno se primenjuju sistemi upravljanja kvalitetom prema dva važna međunarodna standarda ISO 9001:2008  (sistem upravljanja kvalitetom rada) i OHSAS 18001:2008 (sistem menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu). JP „Putevi Srbije“ radi na poboljšanju informacionog sistema, permanentnoj obuci i usavršavanju kadrova, kao i povećanju efikasnosti i efektivnosti svih procesa.

 


Štampa