Beč (Austrija) - mart 2015

U Beču je 02.03.2015. održan Upravni odbor ASECAP. Usvojeni su dnevni red, zapisnik sa sednice UO 2014/3 u Briselu, bez izmena i dopuna, kao i lista aktivnosti za 2015.g. Lista učesnika je u aneksu. Usvojen je Dnevni red sa  2015/1 ASECAP sednice UO održane u Beču, i predloženi dnevni red. Predsednik ASECAP O.Haleraker se zahvalio ASFINAG CFO, K. Širhaklu na gostoprimstvu. Gen. sekretar K. Dionelis i predsedavajući COPER-a I, B. de la Fuente su informisali UO o situaciji u vezi ASECAP studija o koncesijama i o ASECAP događaju o koncesijama čiji će domaćin biti Komisija za ekonomska i socijalna pitanja 30.03. 2015.g. u sedištu EESC. 

ASECAP UPRAVNI ODBOR, 02.03.2015. 

Izveštaji dati UO, pre svega gen. sekretara ASECAP-a, predstavili su novine u svetu transporta u EU bitne za ASECAP, predlog Programa rada ASECAP-a u 2015., opšti politički okvir za transport u EU, fokusirajući se na sisteme naplate putarine, usvojene zakone i propise o koncesijama i javnim nabavkama, prioritete u oblastima bezbednosti saobraćaja i održivosti, ITS, I-mobility forum, radio frekvencije i relevantne probleme koji se odnose na 5,8 - 5,9 MGZ. UO je pregledao izveštaje Gen.  sek. koji naglašavaju političke prioritete EU institucija, konkretne interese ASECAP-a i stavove koji su akcioni planovi asocijacije. 

Izveštaji i zapisnici COMEX-a ukazuju na težnju ASECAP-a da bude ključni faktor u vezi budućeg sistema naplate putarine (posle završetka REETS projekta krajem 2015.). Izveštaji Gen. sekr. naglašavaju oblast koncesija, naplate putarine i održivosti puteva korišćenjem principa „korisnik plaća i zagađivač plaća“. 

U izveštaju o bezbednosti puteva je rečeno da izveštaj EU naglašava rad na bezbednom upravljanju infrastrukturom, na bezbednosti tunela i preko-graničnom sprovođenju kršenja propisa. ITS je kao oblast od posebnog interesa za ASECAP, te izveštaj naglašava želju ASECAP članova da se fokusiranju na korišćenje radio frekvencija kao ključnih faktora budućnosti savremenog režima naplate putarine. 

UO se složio da izveštaji prikazuju ključne ASECAP prioritete i aktivnosti i pozvao članove da predlože konkretne ideje ASECAP Sekretarijatu i COPER-ima. Pozdravljena je čvrsta uloga ASECAP-a u EU institucijama, prisustvo na javnoj raspravi u EESC i EP o Beloj knjizi. Planirani su sastanci ASECAP-a na visokom nivou sa Komesarom za transport V. Bulcem i predsednikom TRANS-a Krejmerom, koji će, veruje se, obezbediti podršku interesima  ASECAP-a.

Predsedavajući COPER-a I Bruno De la Fuente je predstavio rad na finalizaciji ASECAP Studije o koncesijama koju obavlja PWC sa g. C. Butenom iz ASFA-e, koja će se prezentovati u Briselu 30/3/2015.g. u sedištu EESC. On je dodao i da su preduzete konkretne akcije u vezi sa preko-graničnim sprovođenjem prekršaja u oblasti bezbednosti. UO je odobrio taj dokument koji su sačinili COPER I, COPER II i Sekretarijat (dokument je u prilogu).

Bezbednost je ključna oblast aktivnosti za ASECAP te je predsedavajuća COPER-a II M. Sedi istakla da su stručnjaci za bezbednost tunela iz ASECAP članica (njih 13) na sastanku u Parizu razmotrili  proces revizije i pregled mogućeg razvoja. Stavovi Evropske komisije – DG MOVE biće ispitani posle 2016. jer je moguće spajanje dve ključne direktive za bezbednost (Direktiva 2004/54/EC o bezbednosti tunela i Direktiva 2008/96/EC o bezbednom upravljanju infrastrukturom). U COPER-u II je naglašeno da te dve direktive ne treba spajati jer ne ne vide jasne koristi od toga, jer svaka direktiva pokriva specifične oblasti. Isti stav deli i PIARC gde je angažovano dosta ASECAP stručnjaka.  

G-đa Sedi se osvrnula na 2. ASECAP Marketing radionicu (6.02.2015.,Pariz) koja predstavlja rezultat ASECAP ‘Think Tank’, i sa oko 30 učesnika je bila veoma produktivna. Sledeća  ASECAP Marketing radionica će se održati u Italiji 2016. u Rimu.

COPER II je preduzeo niz aktivnosti u vezi merila za poginula lica i podaci su predstavljeni 03. 03.2015. na Konferenciji o bezbednosti puteva u Beču. COPER II će brzo početi da radi na opštem definisanju povreda za šta su potrebne ulazne informacije od svih članova. Ključno pitanje je otvaranje komunikacijskog koridora ASECAP-a i ACEA-e u vezi  pitanja održivosti. (smanjenje CO² + ASSIST projekat). 

COPER II će pozvati predstavnike ACEA-e da predstave svoje inicijative na narednom sastanku u Briselu. Pošto ove godine neće biti Evropskog dana bezbednosti, G-đa Sedi je istakla da je važno za ASECAP da učestvuje na izložbi u Berlejmontu – zgradi EK. 

Predsedavajući COPER-a III M. Jandrisits je u izveštaju govorio o dodeli radio frekvencija za CEN DSRC i preduzetim aktivnostima kako bi ASECAP podržao interese članova i naglasio da za jedno od glavnih pitanja - postojanje CEN, DSRC i ITS G5, i uz nekoliko sastanaka proizvođača automobila i ASECAP-a,  dalje nema rešenja. ASECAP-u  je potrebna podrška država članica da se „zaustavi“ odluka o frekvencijama u Radnoj grupi za upravljanje frekvencijama. 

Predsedavajući COPER-a III je istakao da „dokle god nije jasno da su postojanje DSRC i ITS G5 nužni, ne treba menjati regulisanje frekvencija za ITS G5”. Isti argument treba koristiti i u narednom nivou donošenja odluke o politici radio frekvencija u Evropi (u ECC–Komitetu za elektronske komunikacije). Politička tela ASECAP-a su informisana o aktivnostima u C-ITS Platformi u okviru DG MOVE, gde je već počela diskusija o korisnosti „univerzalne jedinice u vozilu“. Cilj te aktivnosti je da se analiziraju zahtevi za OBU jedinicu koja treba da objedini sve različite On-Board funkcije (naplata putarine, digitalni tahograf, težina i dimenzije, C-ITS. itd.) 

F. Stefanato iz ASECAP Sekretarijata, kao predsedavajući COPER-a IV je predstavio saobraćajne podatke članova za 2014 i ponovio da bi prikupljeni podaci i grafikoni pojedinačnih članova, zbog razlike u metodologijama, mogli da rezultiraju obmanjujućim ukupnim rezultatima ASECAP-a. UO se zato složio da se COPER IV sa drugim COPER-ima aktivira na  stvaranju „usklađene procedure sakupljanja podataka“.G. Stevanato je obavestio da se priprema uvođenje intraneta u  rad ASECAP-a.  

Jednoglasno usvojen Budžet za 2014.g., kao i usvojen Dnevni red su u prilogu tekstu. 

- Predsednik je obavestio UO da je primio kandidature SEOPAN Predsednika g. Nunjeza za 2. Potpredsednika ASECAP-a, i K. Širhakla i Ž. Meskija za članove sa pravom glasa u ASECAP COMEX, i obavestio članove da gdin M. Šintu neće biti predsednik ASECAP-a od maja, i da će umesto njega funkciju obavljati Predsednik AISCAT-a Fabricio Palencona. UO se složio sa tim.

- Na okruglom stolu su razmotreni pojedinačni izveštaji ASECAP članova o njihovim aktivnostima (u prilogu su zapisnika). 

K. Kutsukos je rekao da je u Grčkoj osnovana Asocijacija za koncesije pod nazivom HELLASTRON, i UO se složio da na sednici u Lisabonu, maja 2015.g. oni zastupaju Grčke interese i da moraju zvanično da dostave svoje podatke Gen. sekretaru ASECAP-a.           

Članovi su informisani i o drugim aktivnostima u ovoj godini, i to:- 2015/3 Upravni odbor: Rim, 30/11, za 2015. ASECAP Dani: Informacije od APCAP: APCAP je dao informacije da će se održati 2016 ASECAP Dani u organizaciji SEOPAN (Madrid, treba utvrditi datum) i  2016/1 Sednica Upravnog odbora plus 9 događaj o bezbednosti saobraćaja u Poljskoj, Varšava (treba utvrditi datum).


Štampa