Brisel (Belgija) - novembar 2014

Dana 17. novembra 2014. godine je održana sednica 2014/3 ASECAP Upravnog odbora u Briselu. Po usvajanju dnevnog reda i zapisnika sa 2014/1 sednice upravnog odbora, usledila je reč ASECAP predsednika, Ojvinda Halerakera,kojom je pozdravio sve članove Upravnog odbora.

Glavne tačke dnevnog reda bile su: usvajanje dnevnog reda i  zapisnika sa sednice Upravnog odbora 2014/2 u Atini, prioritetne aktivnosti za 2014-2015.g, izveštaji o aktivnostima za Upravni odbor o EU transportu i razvoju, administrativna i budžetska pitanja: Budžet 2015.g, izveštaj o aktivnostima ASECAP članova, nacionalni razvoj i druge. 

PRIORITETNE AKTIVNOSTI ZA 2014-2015.: 

-  ASECAP studija o koncesijama/ ASECAP događaj u in EP/Briselu

Tehnički koordinator Kristof Buten predstavio je članovima ASECAP studiju. Članovi su srdačno dočekali rezultate studije koji dokazuju čvrstu ulogu koncesionih modela u razvoju infrastrukture i društveno ekonomskom rastu. Upravni odbor je odobrio studiju kao i ASECAP proglas, i ova dva dokumenta će koristiti svi ASECAP članovi gde to bude potrebno. Generalni sekretar je informisao članove da je – kao što se složio Upravni odbor- on u stalnom kontaktu sa raznim članovima E. Parlamenta kako bi osigurao njihovo pokroviteljstvo na velikom ASECAP događaju u sedištu EP. Uz mnogo napora dogovorio je sa (izvestilac EP za direktivu o koncesijama) g. Juvinom da podrže ASECAP događaj u sedištu EP (početkom ili krajem februara 2015). 

Žan Meski (ASFA) naveo je da je slučaj koncesija postalo ključno kritično pitanje u određenim državama, stoga ASECAP i njene članice treba da preduzmu zaista velike aktivnosti prema glavnim političkim, finansijskim i industrijskim akterima; zapitao se da li je –praktično- trosatni događaj dovoljan da se podigne svest o ovom pitanju. S tim se složio Masimo Šintu iz AISCAT koji je insistirao na potrebi da se na tom pitanju radi stalno i koordinisano. Generalni sekretar je rekao da se Upravni odbor slaže da su oba cilja važna: fokusiran događaj u EP (IMCO i TRAN komisije, Komesar za DGMOVE, Komesar za unutrašnje tržište i predstavnik Saveta) predstavlja glavni prioritet za ASECAP ali nakon toga treba da uslede dodatni, ponovljeni, veliki događaji na istu temu. 

Predsednik Ojvind Haleraker je detalje govorio o ovim temama, zahvalio se učesnicima na njihovim primedbama i u potpunosti je podržao predložene aktivnosti; predložio je Upravnom odboru konkretne aktivnosti u tom smeru od strane ASECAP i njegovih članica sa Generalnim sekretarom Kalistratosom Dionelisom i predsedavajućim COPER I Brunom de la Fuenteom započeće blisku saradnju u vezi sa pravljenjem ASECAP akcionog plana. Upravni odbor je u potpunosti podržao predlog.

-  ASECAP godišnji događaj u vezi sa bezbednošću saobraćaja u Beču  

Događaj je u potpunosti koordiniran između COPER II, Sekretarijata i ASFINAG. Program je finaliziran i pokriva razne oblasti bezbednosti saobraćaja u kojima su donosioci politika spremni da preduzmu aktivnosti (ITS kooperativni sistemi, bezbednost u tunelima, bezbedno upravljanje infrastrukturom, prekogranično sprovođenje, itd.) i pozivno pismo je već poslato članovima kako bi zainteresovani članovi mogli da podnesu svoje predloge prezentacija. 

Razvoji u EU / ASECAP aktivnostima i trenutno stanje: 

-  Izveštaj Generalnog sekretara o ASECAP aktivnostima

Dokument Generalnog sekretara se fokusira na glavne oblasti od interesa za ASECAP, a koje bi trebalo koordinisati kako bi se u novom EU periodu omogućilo snažno prisustvo ASECAP-a. 

Predstavljajući svoj dokument, Generalni sekretar je opisao novo političko/strukturno okruženje u EU institucijama a najviše o EK i postojećem predsedniku, potpredsednicima  i komesarima za koje se postavljaju pitanja o njihovom adekvatnom i efikasnom funkcionisanju. K. Dionelis se fokusirao na važnu ulogu koju igra ASECAP u transportnom svetu EU i naglašava da: 

-  ASECAP i njegovi TC su glavni igrači u budućim diskusijama o EETS. 

-  Prva analitička faza ASECAP REETS projekta je uspešno završena i krenula je faza praćenja koja će se, generalno, završiti 31/12/2015. 

-  U vezi sa koncesijama ASECAP priprema dobro fokusiran akcioni plan.

-  U vezi sa aktivnostima EU o bezbednosti saobraćaja, ASECAP je uspeo da postane deo komisija za pripremu u različitim oblastima (bezbednost u tunelima, bezbedno upravljanje infrastrukturom, vertikalna i svetlosna signalizacija, itd.).

-  U vezi sa ITS ASECAP je deo nove ITS Plenarne komisije i učestvuje u raznim radnim grupama koje će pomoći EK da pripremi nacrt svoje ITS direktive na kraju 2015. Pored toga, ASECAP igra aktivnu ulogu u ITS svetu i EK komisiji u vezi sa kompleksnim pitanjem radio frekvencijama.

-  U vezi sa statistikom, pokrenute su diskusije sa predsedavajućim COPER-a kako bi se uskladio način sakupljanja podataka, što vodi do uporedivog shvatanja karakteristika puteva koje su od interesa za ASECAP u različitim ASECAP članicama. Ovo pitanje će biti ključno za buduće ASECAP aktivnosti i novi ASECAP sajt i intranet će se koristiti shodno tome.

Relevantne ASECAP aktivnosti (COPER odbori)

Predsedavajući COPER-a I, Bruno de la Fuente ukratko je pomenuo EETS/REETS. Dodao je da je spreman da sarađuje sa drugim COPER-ima (najviše sa COPER II) u pripremi ASECAP stava/predloga u vezi sa direktivom o prekograničnom sprovođenju prekršaja vezanih za bezbednost saobraćaja. Predsedavajući COPER I u saradnji sa Generalnim sekretarom ispitaće načine da se promovišu ASECAP prioriteti u vezi sa ulogom koncesija u oblastima EU transporta.

Predsedavajuća COPER-a II, g-đa Malika Seddi predstavila je sve glavne aktivnosti COPER-a II počevši od opisa narednog ASECAP događaja o bezbednosti saobraćaja u Beču. Na tom događaju COPER II će se fokusirati na postignućima ASECAP članova u vezi sa smanjenjem broja poginulih u nezgodama na njihovim mrežama. 

Glavne teme budućih ASECAP aktivnosti biće nove EU orjentacije u vezi sa bezbednošću saobraćaja koje se preispituju (prvenstveno u bezbednosti tunela i bezbednom upravljanju infrastrukturom). 

U vezi sa COPER-om III, Predsedavajući Marko Jandrisits, predstavio je glavne aktivnosti koje je izvršio COPER III. Konkretno, objasnio je najnovija dešavanja gde su stručnjaci za pitanja „radio frekvencija“ u COPER-u III napisali razne stavove za DGMOVE i DGCONNECT o ovom slučaju u kojima su iskazali bojazan za industriju naplate putarine. 

Predsedavajući COPER-a IV, g. F. Stevanato predstavio je glavne izvršene aktivnosti u vezi sa sakupljanjem podataka unutar ASECAP-a. Glavni fokus je bio na poređenju podataka iz 2013. i 2014. Data je kratka analiza budućnosti COPER-a IV kako bi se obradila glavna tema kompatibilnosti i usaglašenosti unutar ASECAP-a. 

Administrativna i budžetska pitanja: Budžet 2015.

Upravni odbor je jednoglasno usvojio predloženi budžet za 2015. i potvrdio je svoju raniju odluku da, kao rezultat u budžetu za 2014., a potpuno u skladu sa pravnim odredbama, zadrži iznos od 36.000 evra u vezi sa događajem ASECAP 2013 u Hrvatskoj. 

Izveštaji ASECAP članova o aktivnostima – nacionalni razvoj

11 zainteresovanih članova detaljno su predstavili razvoj situacije u svojim zemljama.

EGNATIA ODOS ukratko je informisao ASECAP Upravni odbor da je oformljena grčka asocijacija pod nazivom HELLASTRON. Imaće 7 članova zajedno sa EGNATIA. Kako nisu dati nikakvi detalji, Upravni odbor će sačekati da dobije i pregleda detaljne informacije o ovoj važnoj temi.

 

Štampa