search

Одељење рачуноводствених послова

Одељење рачуноводствених послова

Одељење рачуноводствених послова задуженo je за вођење књиговодства Предузећа и израду завршног рачунаp, обрачунава излазни ПДВ у фактурама. Сачињава месечне обрачуне ПДВ и доставља их надлежним органима као и извештаје за потребе органа управљања Предузећа.

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602