Одељење за енергетски менаџмент

У оквиру Сектора за стратегију, пројектовање и развој налази се Одељење за Еенергетски менаџмент. Полазна основа за рад Одељења су нови Закони у вези са овом облашћу:

1) ЗАКОН О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ
2) ЗАКОН О ЕНЕРГЕТИЦИ
3) ЗАКОН О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
4) ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПРИРОДЕ
5) УРЕДБУ О УТВРЂИВАЊУ ГРАНИЧНИХ ВРЕДНОСТИ ГОДИШЊЕ ПОТРОШЊЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ОДРЕЂУЈЕ КОЈА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА СУ ОБВЕЗНИЦИ СИСТЕМА ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏМЕНТА, ГОДИШЊИХ ЦИЉЕВА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ И ОБРАСЦА ПРИЈАВЕ О ОСТВАРЕНОЈ ПОТРОШЊИ ЕНЕРГИЈЕ
6) ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, САДРЖИНИ И НАЧИНУ ИЗДАВАЊА СЕРТИФИКАТА О ЕНЕРГЕТСКИМ СВОЈСТВИМА ЗГРАДА


ОПИС ДЕЛАТНОСТИ ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏМЕНТА

Енергетски менаџмент чини тим образованих и веома стручних људи који одлично познају проблематику везану за енергетику почев од добијања, трансформације и трошења енергије до тумачења прорачуна из елабората енергетске ефикасности и примене адекватних мера.

Систем управљања енергијом је систем компатибилан са окружењем а то значи да се ефикасним поступцима производње, трансформације и потрошње енергије смањује загађење околине и штеди новац пореских обвезника.

Циљеви система управљања енергијом и утицајима на окружење су смањење загађења и оперативних трошкова. Императив је бављење људима јер је њихово понашање кључно за енергетски учинак и окружење.

Основна порука запосленима је да ће после увођења енергетског менаџмента и обуке бити продуктивнији због чега ће се смањити трошкови фирме и тако дугорочно осигурати њихова радна места.

Пратећи законску легислативу менаџмент ЈП „Путеви Србије“ је увео одељење за енергетски менаџмент.

Енергетски менаџмент је задужен за планирање мера, праћење и извештавање о ефикасном коришћењу енергије у организацији или установи, као и за оптимално коришћење обновљивих извора енергије.

Енергетски менаџмент има за циљ да постигне економску корист за организацију, кроз имплементацију ефективних мера побољшања енергетске ефикасности, односно коришћење обновљивих извора енергије, при том не нарушавајући ниво комфора, квалитета и квантитета услуга или производа.

Енергетски менаџмент треба да обезбеди испуњавање свих релевантних обавеза у складу са законским прописима и националним плановима за, енергетику, енергетску ефикасност и коришћење обновљивих извора енергије, уз пуно поштовање законских обавеза у погледу заштите животне средине, здравља и безбедности на раду.


АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏМЕНТА

Студије које је урадило Одељење за енергетски менаџмент су јавно доступне:

- Студија оправданости увођења обновљивих извора енергије у објектима ЈППС са COST BENEFIT анализом

- План управљања отпадом ЈППС

- Програм планског одржавања ЈППС

- Студија замене постојећих светлосних извора ЛЕД изворима са теледиригованим менџментом

- Пројекат за управљање потрошњом енергената на објекту газела

- Студија изводљивости израде пројектне документације за постављање пунионица за електрична возила

- Студија изводљивости замене постојецих грејних тела и расхладних уредјаја инвертерима

- Студија изводљивости употребе електричних службених возила на подручју града Београда за потребе ЈП "Путеви Србије" са "Cost Benefit" анализом

- Регистар енергетских потросаца ЈП “Путеви Србије”

- Студија умањење емисије CO2 побољсањем јавног осветљења

- Израда катастра потрошача воде у ЈП "Путеви Србије"

- Студија примене система грађења у државном путном систему са најмањим утицајем на животну средину уз осврт на животни циклус пута