search

Записници о отварању понуда

2017.

Јавна набавка бр. 1/2017 - Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац

Јавна набавка бр. 3/2017 - Технички преглед објекта - комплекс чеоне наплатне станице на државном путу I-A реда бр. 1 (аутопут Е-75)

Јавна набавка бр. 4/2017 - Омогућавање наплате путарине путем домаћих и иностраних платних картица

Јавна набавка бр. 5/2017 - Надзор на рехабилитацији државног пута IА реда (аутопута Е-75), Нови Сад - Београд (десна коловозна трака)

Јавна набавка бр. 6/2017 - Одржавање возног парка

Јавна набавка бр. 9/2017 - Додатини радови на санацији клизишта на државном путу II-Б реда бр. 355, деоница Чачак - Шиљковица, Цагање на км 13+200

Јавна набавка бр. 10/2017 - 10/2017 - Додатни радови на периодичном одржавању мостова и тунела на државном путу IБ реда бр. 23 и државном путу IБ реда бр. 21, деоница: Пожега-Ужице, надвожњак преко пруге и пута

Јавна набавка бр. 11/2017 - Рушење комплекса чеоне наплатне станице Бубањ Поток на km 217+365 државног пута IA реда бр.1 (аутопут Е75)

2016.

Јавна набавка бр. 10/2016 - Набавка доставних возила за техничку службу

Јавна набавка бр. 24/2016 - Одржавање телефонских централа и телефонске опреме

Јавна набавка бр. 28/2016 - Периодично одржавање објеката на путу I A реда број 1, деоница Раља - Пожаревац - Велика Плана, мостови преко пута Смедеревска Паланка - Крњево

Јавна набавка бр. 29/2016 - Периодично одржавање објеката на путу I A реда број 1, деоница: Јагодина - Ћуприја, мост преко Црних Бара

Јавна набавка бр. 36/2016 - Надзор службених возила путем ГПС-а

Јавна набавка бр. 37/2016 - Осигурање службених возила

Јавна набавка бр. 38/2016 - Израда измене и допуне Акта о процени ризика на радним местима и у радној околини у ЈП "Путеви Србије"

Јавна набавка бр. 40/2016 - ЛОТ 1.1 Пројектовање и изградња ауто-пута E-75 од Београда до Новог Сада од km 108+000 до km 118+060 - надзор на преосталим радовима II део

Јавна набавка бр. 41/2016 - Набавка основних средстава за заштиту од пожара као и ознака обавештења, упозорења, забрана и обележавајућих прслука

Јавна набавка бр. 45/2016 - Ситан инвентар за техничко-домарско одржавање

Јавна набавка бр. 48/2016 - Телефонски и факс апарати за пословне просторије и новоизграђене наплатне станице

Јавна набавка бр. 76/2016 - Интеграција постојећих ПМИС у отворену базу путно метереолошких података

Јавна набавка бр. 82/2016 - Преднумерација и тестирање нових картица, намотавање на хилзне и паковање у фолију

Јавна набавка бр. 85/2016 - Опрема за мониторинг центар

Јавна набавка бр. 86/2016 - Нафтни деривати за службена возила

Јавна набавка бр. 87/2016 - Одлука о обустави - Техничка документација за рехабилитацију државног пута I B реда број 21 са путним објектом преко реке Добраве

Јавна набавка бр. 88/2016 - Алат за техничку службу

Јавна набавка бр. 89/2016 - Трошкови одржавања лиценци ArcGIS-а за 2016/2017 годину

Јавна набавка бр. 93/2016 - Информисање јавности о радовима и стању на путној мрежи Републике Србије

Јавна набавка бр. 94/2016 - Интеграција спољашње комуникационе мреже, фаза 2

Јавна набавка бр. 95/2016 - Прва фаза прегледа тунела и унос података у базу (2.део)

Јавна набавка бр. 96/2016 - Техничка документација за рехабилитацију државног пута IIБ реда број 352 са путним објектом преко аутопута IA реда број А1 код Колара, деоница: Смедерево (Колари) – петља Колари

Јавна набавка бр. 97/2016 - Израда процене вредности основних средстава

Јавна набавка бр. 98/2016 - Реализација пројеката виртуелних петљи и термалних камера на тунелима на ДП А1, Обилазница око Београда, фаза 1

Јавна набавка бр. 99/2016 - База података о нестабилним теренима - унос података из регистра у базу података о нестабилним теренима

Јавна набавка бр. 100/2016 - Аларми "паник" тастери, рефлектори, вибро сензори и сензори детекције отварања каса врата и прозора

Јавна набавка бр. 102/2016 - Намештај по мери за наплатне станице и пословне просторије

Јавна набавка бр. 103/2016 - Инсталација променљиве вертикалне сигнализације

Јавна набавка бр. 104/2016 - Набавка канцеларијског намештаја за пословне просторије

Јавна набавка бр. 105/2016 - Изградња наплатних станица и успостављање затвореног система наплате путарине на државном путу I A реда број 1, деоница Сириг - Суботица

Јавна набавка бр. 106/2016 - Надзор на изградњи наплатних станица и успостављању затвореног система наплате путарине на државном путу I-A reda br. 1 (аутопут Е-75), деоница: Сириг - Суботица

Јавна набавка бр. 108/2016 - Електрична енергија

Јавна набавка бр. 113/2016 - Замена видео опреме за контролу видео надзором новом технологијом на наплатним станицама

Јавна набавка бр. 114/2016 - Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима

Јавна набавка бр. 118/2016 - Техничка документација за рехабилитацију државног пута IIБ реда број 328 са путним објектом преко реке Уб, на km 1+900, деоница: Гола Глава – Јошева (Гола Глава)

Јавна набавка бр. 119/2016 - ХТЗ опрема

Јавна набавка бр. 120/2016 - Усаглашавање распореда бројача са новим референтним системом државних путева

Јавна набавка бр. 122/2016 - Проширење опреме управљачко-информационих система у наплати путарине АОП-а

Јавна набавка бр. 124/2016 - Специјализована обука за пројектовање и управљање ИТСС-а – фаза 2

Јавна набавка бр. 125/2016 - Новогодишњи пакетићи за децу радника

Јавна набавка бр. 126/2016 - Опрема за оперативни и надзорни центар

Јавна набавка бр. 128/2016 - Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава и бујичних токова у сливу Колибаре

Јавна набавка бр. 150/2016 - Студија односа заштићених природних и културних добара и мреже државних путева

Јавна набавка бр. 157/2016 - Светлећи панои - ценовници за затворени систем наплате на наплатним станицама на деоници Стара Пазова - Суботица

Јавна набавка бр. 160/2016 - Набавка клима уређаја за пословне просторије и кабине наплатних станица

Јавна набавка бр. 176/2016 - Рекламна кампања повећања коришћења електронске наплате путарине

2015.

Јавна набавка бр. 4/2015 - LOT 6 Надзор на радовима на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпед до Врчина

Јавна набавка бр. 22/2015 - Главни пројекат побољшања јавног осветљења од АТ Ласта до Бубањ Потока

Јавна набавка бр. 70/2015 - Техничка контрола Главних пројеката побољшања опасних места по хитним налозима

Јавна набавка бр. 71/2015 - Ревизија безбедности саобраћаја Главних пројеката побољшања опасних места

Јавна набавка бр. 89/2015 - Стручни надзор над извођењем радова на изградњи комплекса чеоне наплатне станице на државном путу I-A реда бр. 1 (аутопут Е-75) на km. 605+635 и базе за одржавање путева у К.О. Врчин општина Гроцка град Београд

Јавна набавка бр. 102/2015 - Периодична провера против пожарних система на тунелима

Јавна набавка бр. 132/2015 - Набавка рачунара, рачунарске, комуникационе опреме и друге хардверске опреме

Јавна набавка бр. 157/2015 - Потрошни матерјал и делови опреме система за тунеле на обилазници око Београда

Јавна набавка бр. 161/2015 - Отклањање неусаглашености елемената централног система управљања на ИТС објектима

2014.

Јавна набавка бр. 166/2014 - Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу I B реда број 23, деоница: Ужице - Златубор, Лозионички мост у Ужицу

Контакт

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602