Одељење обрачуна зарада

Одељење обрачуна зарада задужено је за планирање потребних средстава и обрачун зарада и свих осталих личних примања запослених у складу са Законом о раду, Законом о јавним предузећима, Правилником о раду и Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима, за обрачун накнада по основу ангажовања физичких лица ван Предузећа за обављање привремених и повремених послова који се појављују током  пословања Предузећа, обрачун и уплату пореских обавеза, доприноса за социјално осигурање и других обавеза, достављање одговарајућих пореских пријава на зараде и накнаде зарада, израду документације за остварење одређених права на основу социјалног осигурања запослених и других лица која остварују лична примања у предузећу.


Штампа