Одељење Београд

Одељење одржавања и заштите путева бави се припремом за израду планова програма одржавања државних путева I и II  реда и прати њихову реализацију.

Одговорно је за квалитетно одржавање путева у складу са Законом о јавним путевима, одобреним програмом и обезбеђеним средствима и за извршење радова по програму за одржавање и заштиту путева. Одељење сарађује са представницима инспекције, локалне самоуправе и МУП-а, а такође води рачуна о извршењу радова на одржавању и заштити путева по налозима МУП-а и инспекцијских органа. Такође се обављају послови прибављања  потврда о пријему техничке документације и употребне дозволе, учествује на тендерима за избор извођача на одржавању и заштити путева; предлажу се деонице за пројектовање, периодично одржавање путева.

У одељењу се врше послови: заштите путног земљишта (утврђивањем власништва и прикупљањем података о заузећу путног земљишта који се достављају надлежној служби ЈП"Путеви Србије"), организује и прати активности на геодетском утврђивању границе путног земљишта, врши контролу испуњења услова из одобрења за прикључење на јавне путеве, учествује у пословима експропријације и решавања имовинско правних односа.

 


Штампа