Одељење одржавања и заштите путних објеката

Одељење за путне објекте је надлежно за периодично одржавање путних објеката на државним путевима I и II реда. У периодично одржавање путних објеката спадају радови на рехабилитацији, реконструкцији и изградњи путних објеката - мостова. Мостови, у ужем значењу, су објекти који служе за прелаз путева преко препрека са отвором не мањим од 5,0 м.


Одсек за мостове и тунеле

Одсек за мостове и тунеле управља свим активностима везаним за периодично одржавање мостова и путних објеката у које спадају радови на отклањању сложенијих оштећења на објектима – рехабилитације, реконструкције и уколико је то неопходно и изградње нових путних објеката.

Такође постоје и Хитни радови на одржавању путних објеката, којим се сматрају сви радови на отклањању изненадних појава или штета насталих услед поплава, земљореса...итд., којима се директно угрожава безбедност саобраћаја.


Одсек за клизишта 

Одсек за клизишта и потпорне зидове бави се управљањем активностима везаним за праћење и евидентирање клизишта и других нестабилних појава на државним путевима I и II реда. У циљу ефикаснијег обављања ових активности, формиран је посебно специјализован тим за праћење и евидентирање клизишта, који прати специфичне објекте који захтевају посебну обраду у смислу праћења, посматрања, геолошких истраживања и доношења хитних мера ради збрињавања насталих оштећења и разних патолошких појава на путу и поред пута


Штампа