Одељење одржавања и заштите путних објеката

Одељење одржавања и заштите путних објеката је надлежно за редовно и периодично одржавање путних објеката на државним путевима I и II реда. У одржавање путних објеката спадају радови на одржавању и отклањању свих оштећења и кварова на објектима, као и прегледи, праћење и евидентирање промена стања објеката.


Одсек одржавања и заштите мостова и путних објеката

Одсек одржавања и заштите мостова и путних објеката управља свим активностима везаним за редовно и периодично одржавање мостова и путних објеката.

Редовним одржавањем мостова и путних објеката обезбеђује се трајност и функционалност мостова, спречава се или одлаже настанак већих оштећења, отклањају се мања оштећења настала током редовне експлоатације објекта или припрема објекат за сезонске саобраћајне услове. Радови редовног одржавања се дефинишу програмом редовног одржавања мостова.

Поред радова на редовном одржавању мостова, ово одељење управља и радовима на периодичном одржавању мостова, у које спадају радови на отклањању сложенијих оштећења – рехабилитације.

Такође постоје и Хитни радови на одржавању мостова, којим се сматрају сви радови на отклањању изненадних појава или штета насталих услед поплава, земљореса...итд., којима се директно угрожава безбедност саобраћаја.


Одсек за клизишта и потпорне зидове

Одсек за клизишта и потпорне зидове бави се управљањем  активностима везаним за праћење и евидентирање клизишта и других нестабилних појава на државним путевима I и II реда. У циљу ефикаснијег обављања ових активности, формиран је посебно специјализован тим за праћење и евидентирање клизишта, прати специфичне објекте који захтевају посебну обраду у смислу праћења, посматрања, геолошких истраживања и доношења хитних мера ради збрињавања насталих оштећења и разних патолошких појава на путу и поред пута.

Mapa klizišta na državnim putevima I i II reda

Мапа клизишта на државним путевима I и II реда


Штампа