Сектор за правне, кадровске и опште послове

У Сектору за правне, кадровске и опште послове обављају се послови заступања и нормативне делатности, накнаде штете, послови јавних набавки веће и мале вредности, дисциплински и прекршајни поступак, имовински послови и експропријација, кадровски послови и радни односи, послови осигурања имовине и лица, општи послови и послови писарнице и архиве, као и административно технички и други послови везани за делатност Сектора.

У саставу Сектора за правне, имовинске, кадровске и опште послове налазе се следећа одељења:

  1. Одељење за парнични и прекршајни поступак
  2. Одељење за имовинско-правне послове
  3. Одељење за радне односе и кадровске послове
  4. Одељење за јавне набавке и уговоре
  5. Одељење за опште послове
  6. Одељење за геодезију
  7. Одељење за ванпарнички поступак
  8. Одељење за нормативне и статусне послове

Штампа