Одељење за геодезију

Одељење за геодезију организуje сарадњу са државним органима и осталим правним лицима, учествује у изради планова, програма и извештаја из области геодезије, учествује у пословима из области геодезије у поступку експропријације, проверава веродостојност копије плана и власничких и поседовних листова, геодетске подлоге у складу са прописима, дефинисаност локација у складу са путним стационажама и државним координатним системом, учествује у премеру и обрачуну површина земљишта и комерцијалних објеката заузетих и изграђених односно планираних за изградњу поред државних путева, сарађује у поступку провере укњижености коришћења државних путева са којима управља предузеће, а уједно и сарађује са Републичким геодетским заводом. Одељење је надлежно да заступа Јавно предузеће у поступку оснивања катастра непокретности, да координира и учествује у изради пројектних задатака, реализацији пројеката, пословима везаним за заштиту путева, врши надзор над извођењем геодетских радова и обавља друге послове из области геодезије.


Штампа