Одељење за имовинско-правне послове

Одељење за имовинско-правне послове прати спровођење поступака у имовинско-правној области који се односе на утврђивање општег интереса и административни пренос права коришћења и то кроз: припрему предлога за спровођење експропријације, административни пренос права коришћења, привремено коришћење земљишта ради отклањања елементарних непогода и престанак права коришћења на градском грађевинском земљишту које је потребно за изградњу и реконструкцију путева и путних објекта, како у управном поступку пред надлежним локалним самоуправама тако И у ванпарничним поступцима пред надлежним судовима И у поступцима пред Управним судом. Заступају у парничним поступцима имовинско-правне природе пред надлежним Основним И Вишим судовима. У одељењу се разматрају нацрти уговора који се односе на имовинско правне послове, оцењује се правоваљаност уговора и других докумената који се односе на решавање имовинско правних односа на непокретностима.


Штампа