Одељење за имовинско-правне послове

Одељење за имовинско-правне послове прати спровођење поступака у имовинско-правној области који се односе на утврђивање општег интереса и административни пренос права коришћења и то кроз: припрему предлога за спровођење експропријације, административни пренос права коришћења, привремено коришћење земљишта ради отклањања елементарних непогода и престанак права коришћења на градском грађевинском земљишту које је потребно за изградњу и реконструкцију путева и путних објекта. У одељењу се разматрају нацрти уговора који се односе на имовинско правне послове, оцењује се правоваљаност уговора и других докумената који се односе на решавање имовинско правних односа на непокретностима, дају се налози за укњижбу експроприсаних непокретности и промену поседа у катастарском апарату, а установљавају, воде и ажурирају евиденције о непокретностима у државној својини којима управља ЈП "Путеви Србије".


Штампа