Одељење за опште послове

Одељење за опште послове прати прописе из области канцеларијског пословања, припрема службена акта и дописе и као обрађивач припрема предлоге општих и појединачних аката за њихову примену, а уједно се стара о примени општих и појединачних аката који се односе на техничку документацију. Запослени такође прате примену програма за евидентирање у писарници и архиви, евидентирају техничку документацију у за то предвиђеном програму и старају се о ажурности евиденције примања, издавања као и о формалној исправности примљене и евидентиране техничке документације. У одељењу се ради на реконструисању (у смислу проналажења архивског примерка) техничке документације ако се за то укажу потребе, брине се о правовременом враћању издатих примерака, стара се о исправној примени програма, сугеришу евентуалне измене и допуне и обављају послови превођења и инокореспонденције за потребе Јавног предузећа.

  1. Одсек писарнице
  2. Одсек архиве

Штампа