Одељење за јавне набавке и уговоре

Одељење за јавне набавке надлежно је да припрема предлог плана јавних набавки и извештаје о реализованим јавним набавкама, прати припрему нацрта уговора и оцену правоваљаности уговора и других докумената, прати законске прописе из области јавних набавки, да у поступцима јавних набавки врши израду захтева за покретање, одлука за покретање, решења о именовању комисија, јавних позива, записника о отварању понуда, извештаја о раду комисије, одлука о избору понуђача, уговора о јавној набавци и других аката у поступку као и да врши израду и контролу уговорно техничке документације и израђује уговоре који се односе на делатност предузећа.

ico-word - Захтев за покретање поступка набавке по члану 7.
ico-word - Захтев за покретање поступка јавне набавке у отвореном поступку
ico-word - Захтев за покретање поступка јавне набавке мале вредности
ico-word - Извештај о реализацији уговора о јавној набавци


Штампа