Одељење за пројектну и планску документацију

Мапа европских коридора
Mapa evropskih koridoraОдељење за пројектну и планску документацију прати израду Генералних, Идејних, Пројекта за грађевинску дозволу путева и свих објеката и инсталација које се налазе у зони пута и за потребе ових пројеката припрема пројектне задатке.

Одељење припрема документацију потребну за реализацију дугорочних и средњерочних програма и планова развоја путева и прати и учествује у раду стручних комисија и тимова у вредновању пројектних решења и избору најповољнијих, све до стручне и формално правне верификације пројекта.

Одељење на основу уговорених рокова прати динамику реализације обрађивањем техничке документације и контролише месечне ситуације за извршење уговорених услуга, а врши и израду тендера јавне набавке техничке документације.

У делокруг рада одељења спада и планска документација. Одељење се организује, координира и ангажује на припреми и изради Програма за израду планске документације. 

Такође врши обраду предмета којим се издају услови за израду Програма за просторне и урбанистичке планове.

Одељење врши и израду тендера, јавне набавке за израду пројектно-техничке и планске документације. На основу активних уговора, прати динамику обрађивача, динамику реализације обрађивача и контролише њихове ситуације за извршење уговорених услова.

Одељење извршава и прати реализацију свих потребних услова, мишљења и сагласности за израду планске и техничке документације. Припрема и прибавља решење за извођење радова, одлуке и закључке у вези са реализацијом и планском и техничком документацијом.


АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА У ВЕЗИ СА ПЛАНСКОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ:

Одељење је учествовало у свим активностима везаним за

ПРОГРАМА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2016. ДО 2020. ГОДИНЕ. Предметни програм имплементације у складу са законом утврђује мере и aктивности за спровођење Просторног плана Републике Србије за раздобље од пет година. Просторни план Републике Србије који има стратешко-развојну и општу регулаторну функцију и представља основни плански документ просторног планирања и развоја код нас. Актуелни Просторни план Републике Србије усвојила је Народна скупштина као саставни део Закона о Просторном плану Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 88/10), за период од 2010. до 2020. године.

Одељење је дало активну подршку изради Нацрта новог Просторног плана  Републике Србије за период 2021-2035 године , чије се усвајање ускоро очекује.

У оквиру својих  редовних активности радило је на реализацији свих Просторних планова инфраструктурних коридора за све пројекте изградње.

Поред ових послова , одељење је задужено и за:

Издавање услова за израду планске документације за просторне и урбанистичке планове, на територији Србије.  
Издавање услова приликом преиспитивања планских докумената
Издавање услова за израду урбанистичких пројеката/ парцелација, препарцелација, инсталације
Издавање услова за потребе локациских услова за локације које се налазе у коридорима објеката у надлежности ЈП" Путеви Србије"
Издавање услова за израду Урбанистичких услова за одређене локације са прикључењем на саобраћајну инфраструктуру
Исправљање граница катастатарских парцела (у складу са важећим планским основом)
Покретање процедуре за издавање локациских услова за потребе ЈП "Путеви Србије"  


АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА У ВЕЗИ СА ПРОЈЕКТНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ:

Покретање поступка за израду Генералних, Идејних, Пројекта за извођење  за потребе ЈП "Путеви Србије".
Покретање и спровођење поступка јавне набавке за израду техничке документације у складу са Законом о Јавним набавкама.
Израда Пројектних задатака за све нивое пројетне документације, која је у надлежности ЈП "Путеви Србије".
Координирање пројектним циклусом са одељењима за заштиту животне средине и безбедности саобраћаја приликом израде свих варијанти пројектних задатака.
Мониторинг над процесом пројектовања и координација између пројектаната, стручне контроле и техничке контроле .Мониторинг над процесом реализације комерцијалних уговора, који подразумевају координација између финасијера и извођача.

Подношење захтева за издавање Извода из плана за изградњу путних праваца за потребе ЈП" Путеви Србије".
Подношење захтева ради добијања Решења ресорног министарства, за изградњу и реконструкцију, рехабилитацију путева и свих објеката и инсталација које се налазе у зони пута.
Организовање јавних промоција кључних пројеката, у сарадњи са друштвом за путеве Србије, као и привредним коморама.
Сарађивање са другим Секторима унутар ЈП "Путеви Србије" у вези са предрадњама при изради тендера за извођење радова.

Издавјамо најактуелније пројекте на којима се одељење ангажовало у претходном периоду:

1/ Крак Коридора Хц /Е-80/, деоница: Просек–Димитровград и  Коридор Х /Е75/, деоница: Грабовница–Левосоје, као и обилазница Београда

2/ Рута4, Аутопут Е-763, деонице: Београд–Прељина и Прељина- Пожега (31км)

3/ Рута 5, Аутопут Е-761, деоница: Појате-Прељина(110км)

4/ Брза саобраћајница IБ 27 Лозница-Ваљево- Лазаревац, деоница: Иверак- Лајковац( петља на Е-763) (17,6km)

5/ Кузмин/веза са Коридором X/-Сремска Рача  км 0+16+587,85 и мост преко реке Саве Л=1,3км

6/ Тунел испод превоја Кадињаче на државном путу Дуб-Дубци (Л=1,26км)

7/ Рута 7 Генерални и Идејни пројекат Аутопута Е-80 Ниш-Мердаре (77км)

8/ Рута 9а, „Фрушкогорски коридор“ (Нови Сад–Рума) Брза саобраћајница Нови Сад–Рума   

Као и Аутопут Рума-Шабац а у наставку Брза саобраћајница Шабац-Лозница

9/ Брза саобраћајница IБ реда, аутопут Е-75 Београд-Ниш (Петља ''Пожаревац'') - Пожаревац (Обилазница) – Велико Градиште – Голубац (67,941 км)

ПЛАНИРАНИ ПРОЈЕКТИ – КОРИДОРИ

Тренутно се ради на пројеката који су у различитим фазама реализације:

1/ Е-763 Аутопут, Прељина- Пожега (Л=30,9км)

2/ Рута 4, Е-70, Аутопут Београд - Панчево - Вршац - граница са Румунијом, (60км)

3/ Е-763, Аутопут Београд–Јужни Јадран деоница: Пожега–Бољаре (107 km) 

4/ Обилазница Београда, Сектор Ц: Бубањ Поток–Винча–Панчево (са новим друмско-железничким мостом преко Дунава), (31 km)

5/ Изградња деонице Сурчин–Нови Београд (7,9км)

6/ Рута 3 Аутопута Пожега-Котроман (60км)

7/ Брзе саобраћајнице IБ реда Крагујевац - Баточина на аутопут Е-75 и петље ''Баточина'', Северна обилазница Крагујевца  (20км) и Брзе саобраћајнице IБ реда од Крагујевца до везе са државним путем IА-А5 (Е-761) у Мрчајевцима, Л = 37км

8/ Брза саобраћајница IБ реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка и Кладово - Неготин, Л = 143,521км

9/ Брза саобраћајница IБ реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег)-Сомбор-Кула-Врбас-Србобран-Бечај-Кикинда-гранични прелаз са Румунијом (Наково)

10/ Рута 5 ,  Брза саобраћајница Параћин –Зајечар-Неготин (133км)

11/ Изградња моста преко реке Дунав код Бачке Паланке са прилазима (приступни путевима)

12/  Изградња моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји

13/ Измештање дела трасе државног пута IIA реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд- Пожаревац

14/ Обилазница Горњег Милановца

Лот1-Горњи Милановац-Клагучево ( новоградња)

Лот2 Клагучево-Таково(реконструкција са изградњом техничке инфраструктуре)

15)Обилазница Ужица(Л=4,845км)

Сви ови пројекти ће унапредити равномерни регионални развој целе територије Србије, стварајући предуслов за убрзани даљи привредни развој земље.

ico-pdf - Закон о планирању и изградњи
ico-adobe - Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката
ico-pdf - Правилник о садржини, обиму и начину израде претходне студије оправданости и студије оправданости за изградњу објеката
ico-pdf - Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута
ico-pdf - Oдлука о утврђивању магистралних путева
ico-pdf - Oдлука о утврђивању регионалних путева


Штампа