Одељење за одржавање управљачко информационих система

У ери дигитализације, аутоматизације и индустријализације ЈП „Путеви Србије“ настоји да прати трендове у области одржавања управљачко информационих система.

Одељење за одржавање управљачко-информационих система у оквиру Сектора за управљање информационим системима у саобраћају, као основни задатак има одржавање рачунарске и ИТС опреме, система и мрежа, обрађује и анализирање података у вези са одржавањем управљачко-информационог система.

Одељење одржавања УИС састоји се из два одсека:

 1. Одсек за развој и одржавање рачунарске опреме и мрежа и
 2. Одсек одржавања ИТС опреме

Задаци Одсека за развој и одржавање рачунарске опреме и мрежа односе се на:

 • обезбеђење, одржавање мрежа, рачунара и рачунарске опреме у надлежности Предузећа
 • обезбеђивање подршке радним и пословним процесима на свим кључним локацијама из ИТ окружења у оквиру организационих јединица
 • отклањање отказа рачунара, рачунарске и комуникационе опреме и мрежа предузећа
 • послове у вези са заштитом, безбедношћу и контролом приступа
 • имплементацију превентивних мера свакодневног прегледа рада ИТ система
 • набавка ИТ опреме
 • активности обезбеђења сигурности и безбедности рада ИТ система – заштита, контрола и надзор безбедности ИТ система као и све активности у вези са појавом злонамерних малвера–вируса које обухватају њихово филтрирање и елиминисање
 • обезбеђивање антивирусне корисничке- ендпоинт и е-маил заштите ИТ система Предузећа у надлежности Сектора
 • обезбеђивање бекапа података резерних копија скениране документације и медија за пренос и чување резервних копија, обезбеђивање рада Cloud maila и Wеб сервера
 • комуникационо повезивање ИТ система инсталираним на кључним објектима Предузећа са циљем њихове централизације-мониторинга и контроле са базне локације
 • превентивне контроле и активности за благовремено обезбеђење одвијања радних и пословних процеса корисника.
 • Подршка у раду софтверских алата и модула за рад писарнице и економско - финасијско пословање
 • обезбеђивање потребне ИТ опреме за унапређење система, чување и заштиту података са исталираних система за опсервациу саобраћаја (база података);

Задаци Одсека одржавања ИТС опреме обухватају следеће послове:

 • одржавање система за опсервацију саобраћаја – аутоматских бројача саобраћаја,
 • одржавање система путно – метеоролошких станица
 • одржавање система тунела регионалних, надзорних и оперативних центара
 • одржавање система променљиве сигнализације и
 • одржавање система против провале и видео надзора и остале ИТС опреме.
 • стална контрола и надзор на терену и извештавање о раду сустема
 • одржавања и праћење општег стања портала - знаковима са изменљивим садржајем, система видео надзора, комуникационе и напојне мреже и инсталације
 • одржавање комуникационе инфраструктуре и видео надзора у надлежности Сектора за УИСС на отвореним деоницама
 • одржавање/сервис ИТС система на тунелским комплексима
 • мониторинг, заштита, контрола и надзор безбедности приступа ИКТ ресурсима системима тунелских комплекса и тунелско-оперативним центрима. 
 


Одржавање тунелских комплекса од стратешког је значаја на путној инфраструктури Републике Србије и подразумева одржавања и обезбеђење функционалних стања за све постојеће ИТС системе, опрему и инсталације у тунелима, и то:

 1. Систем дојаве провале,
 2. Систем дојаве пожара,
 3. Систем видео надзора,
 4. Систем сос и интерфонске комуникације,
 5. Систем контроле ваздуха,
 6. Систем детекције саобраћаја,
 7. Систем аудио озвучења (разглас),
 8. Систем тунелског радија,
 9. Систем саобраћајне сигнализације (све у систему осим знакова са изменљивом сигнализацијом као посебних елемената система који се одржавају посебно),
 10. Централни надзорни систем (CSNU – SCADA),
 11. Тунелске инсталације – расвету тунела,
 12. Систем за вентилацију - Систем за одвођење дима и топлоте,
 13. Погонску станицу,
 14. Хидранте и хидрантске пумпе,
 15. Комуникациону опрему и инсталације у контролним оперативним центрима и надзорним центрима са инсталацијама до тунела,
 16. Тунелске просторије,
 17. Контролу приступа,
 18. Систем за аквизицију метеоролошких података,
 19. Систем за контролу габарита,
 20. Систем за пречишћавање воде,
 21. Систем за детекцију возила која учествују у AДР
 22. Осталу опрему и системе који припадају тунелима и њиховим комуникационим центрима.

Штампа