Издавање услова у поступку обједињене процедуре

Услови у поступку обједињене процедуре се издају према Правилнику о изменама и допунама Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (Сл. гласник РС бр. 23/15 и 77/15).


Штампа