РЕАЛИЗОВАН ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ СИГУРНА ПАРКИРАЛИШТА (ОДМОРИШТА)

ЈП „Путеви Србије“, реализовало је Пилот пројекат сигурна паркиралишта (одморишта) у циљу омогућавања безбедних паркинг места за камионе и комерцијална возила, на локацији одмориште „Бобовиште“ на државном путу А1, деоница аутопута Београд-Ниш.

Безбедна паркинг места за камионе и комерцијална возила наведена су као један од главних приоритета у ИТС Акционом плану и ИТС Директиви 2010/40/ЕУ, док европски возачи и возачи камиона из других држава који транзитирају кроз Републику Србију морају имати одговарајуће информације о безбедним паркинг местима.

Обзиром да ЈП „Путеви Србије“ спроводи имплементацију Националне приступне тачке за размену података реализација пилот пројекта сигурна паркиралишта пружа предуслов за генерисање података о броју расположивих места на одмориштима и паркиралиштима и обезбеђује виши степен заштите имовине и лица на државним путевима IA реда.

Генерални концепт сигурног паркиралишта у овој фази реализације пилот пројекта, представља обезбеђење паркиралишта системима техничке заштите, односно инсталацијом система видео надзора опште и посебне намене као и интеграције система на апликативни ниво који пружа информацију о броју слободних места као и остале информације од значаја.

Избор микролокације одморишта на коме ће се успоставити систем „сигурна паркиралишта“ врши се на основу анализе броја заустављања теретних возила у циљу вршења пауза прописаних законом.

Сагледавањем простора на одморишту „Бобовиште" са 20 паркинг места за теретна возила и 23 паркинг места за путничка возила, добијени су подаци потребне количине техничких система неопходних да покрију сва паркинг места на начин да буду обезбеђена системом видео надзора.

Кроз разраду пројекта дефинисани су задаци који су предуслов за имплементацију оваквог ИТС система у циљу надзора и управљања саобраћајем, у складу са званичном легислативом. Пре почетка имплементације система израђен је Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања у складу са Законом о приватном обезбеђењу. Након израђеног Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања изведено је пројектовање плана обезбеђења система техничке заштите као и Пројекта за извођење система.

Пројектовани систем Сигурних паркиралишта састоји се из неколико функционалних целина који доприносе унапређењу и модернизацији путне мреже државних путева и Републици Србији.

Систем омогућава детекцију контроле приступа уз примену најмодерније технологије видео надзора посебна намене које верификује возила који превозе опасне материје уз препознавање регистарских ознака возила, боје, врсте и модела возила. Од детекције која врста опасних материја се транспортује у возилу, где се транспортно возило налази и које су регистарске ознаке, зависи правовремена реакција на појаву догађаја у циљу заштите учесника у саобраћају, животне средине и примене прописа у превозу опасних материја.

Такође наведени систем видео надзора покрива комплетну површину одморишта, и омогућава доступност свих аспеката безбедности како учесника у саобраћају, имовине управљача пута и комерцијалних возила која превозе опасне материје, комерцијалну робу и остало.

Комплетан систем видео надзора интегрисан је на постојећу платформу система видео надзора у власништву управљача пута.

Комуникација и телекомуникационо повезивање система удаљене локације је реализовано у Регионалном центру Ниш (РЦ) за надзор и управљање саобраћајем.

На центролној надзорној станици у РЦ Ниш постоји могућност да се у реалном времену врши мониторинг и реаговање на системима техничке заштите који се налазе на одморишту „Бобовиште“.

Инсталиране камере су интегрисане на софтверску платформу која поседује следеће карактеристике:

  • Детекција заузетости паркинг места (заузето/слободно)
  • Просечно време заузетости паркинг места у јединици времена
  • Сви подаци у реалном времену

Решење за „паметно паркирање“ се ослања на вештачку интелигенцију и Deep learning, компатибилно са великим бројем различитих модела камера и омогућава различите врсте архитектура мрежа. Примењено решење обезбеђује податке о сваком појединачном месту за паркирање за све врсте категорија превозних средстава.

ЈП „Путеви Србије“, управљач пута има могућност да анализира понашање и захтеве возача и да благовремено обезбеди што повољније услове за одмор и подршку професионалним возачима, у складу са просторним могућностима одморишта.

Систем омогућава ЈП “Путеви Србије“ прикупљање свих релевантних података о возилима које учествују у саобраћајним токовима употребом интелигентних транспортних система (ИТС) последње генерације, потврђених унутар саобраћајних система више  европских држава.

Унутар једног система задовољен је критеријум мултифункционалности рада система и на тај начин ефикасним улагањем у системе за управљање саобраћајем управљач пута остварује значајне бенефите и уштеде у материјалним ресурсима, а све у циљу унапређења безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији.


Штампа