Градска карта на територији Града Београда

Градска карта logo JP Putevi Srbije logo grad beograd

Споразумом између ЈП ”Путеви Србије” и Града Београда, грађанима општина Младеновац, Гроцка и Сопот омогућено је ослобађање од плаћања накнаде за одређену деоницу ауто-пута у зависности од места пребивалишта корисника.

Градска карта се издаје физичким лицима која имају пребивалиште у градским општинама: Младеновац, Сопот и Гроцка, а која у власништву имају путничко моторно возило које припада првој категорији возила. Право на добијање Градске карте имају и сви чланови породице који имају пребивалиште на адреси власника Градске карте, под условом да користе то исто возило. Градска карта зависи од места пребивалишта подносиоца захтева и важи искључиво за релацију која је на њој наведена и унутар ње. Одлуком Скупштине града Београда утврђено је да корисник може имати само једну градску карту.

Власник градске карте обавезан је да приликом укључивања на ауто-пут узме магнетну картицу из дистрибутера за издавање картице, те је при искључењу са ауто-пута преда инкасанту заједно са градском картом на увид.


Документација потребна за издавање Градске карте:
 •  Попуње захтев
 • Фотокопија личне карте (за личне карте са чипом, одштампани подаци)
 • Одштампани подаци који су садржани у чипу саобраћајне дозволе
 • Фотографија подносиоца захтева, резолуције 450x530px у електронској форми на CD-у
 • Доказ о уплати на рачун JP ”Putevi Srbije” број: 105-4681-51 први примерак налога за уплату
 • Приликом доношења захтева за замену градске карте, корисник је у обавези да врати претходну (стару) градску карту.

Пример уплатнице:

 Градска карта уплатница

Захтев за издавање Градске карте уз пратећу документацију можете упутити поштом или донети лично на адресу: ул. Устаничка, бр. 64/15 спрат, Београд 11050


Права и обавезе корисника Градске карте:
 1. Власник Градске карте се ослобађа плаћања посебне накнаде (путарине) аутопута на наведеној релацији и на релацијама унутар исте.
 2. Власник Градске карте обавезује се да приликом укључивања на аутопут, узме магнетну картицу и исту преда на излазном наплатном месту уз давање Градске карте на увид.
 3. Власник ове Градске карте који је користио релацију изван оквира наведене релације, обрачунаће се накнада по магнетној картици, без обзира што поседује Градску карту.
 4. Власнику Градске карте обрачунаће се и наплатити најдужа релација одговарајуће деонице са трошковима ванредног поступка уколико: на наплатно место дође без магнетне картице, са оштећеноом магнетном картиом и са картицом старијом од 24 часа.
 5. Градска карта важи искључиво уз присуство власника у возилу.

За све додатне информације о условима коришћења Градске карте можете контактирати наш Кориснички центар.