Интегрисани менаџмент системи

Развој пословне изврсности базиран на интегрисаним менаџмент системима у ЈППС доживљава своју експанзију. Вишегодишњи рад на унапређењу менаџмент система, који је започет 2011. године на добро утемељеном основном моделу, показао је да је стандардизација и стална побољшања менаџмент система, уз основне принципе модела изврсности, постала прворазредно питање пословања ЈППС у сталном и турбулентном окружењу. Интегрисани менаџмент системи у ЈППС дају пуну подршку стабилности и развоју предузећа кроз јачање стратешког менаџмента са једне стране и оперативног менаџмента са друге стране. Брзина промена у којима послују организације, захтева да се поред дефинисања стратегије и изградње оперативног менаџмент система успостави динамичка интеракција између стратешког и оперативног менаџмента. То значи да процеси као резултат стратегије морају бити брзо оперативни за пружање услуге корисницима и у корист свих заинтересованих страна.

ЈППС је опредељено да стално унапређује квалитет својих услуга, све своје пословне активности усклађује са применљивим захтевима законске регулативе у области безбедности и здравља на раду, утврђује програм безбедности и здравља на раду и ангажује се на његовом доследном спровођењу - кроз пројектна решења, спецификације за набавку опреме и материјала и методе реализације пројеката уграђује техничко-технолошка решења која спречавају или минимизују ризике по безбедност и здравље људи и безбедност опреме, идентификује, анализира и вреднује ризике у областима безбедности и здравља људи, према успостављеним критеријумима.

Системи менаџмента квалитетом и безбедношћу и здрављем на раду, у ЈППС су у функцији сталног настојања да се што потпуније, ефикасније, ефективније и поузданије задовоље захтеви, потребе и очекивања у области квалитета услуга и безбедности и здравља на раду, како интерних тако и екстерних, заинтересованих страна.

У циљу јачања пословне изврсности и преиспитивања поставки система, ЈП "Путеви Србије" се, у периоду од 2012. године до 2017. године, три пута пријављивало за националну награду за пословну изврсност "Оскар квалитета" по покровитељством Фондације за културу квалитета и пословну изврсност FQCE и Привредне коморе Србије. 2014. године, Предузеће је освојило награду у области Партнерство и ресурси, док је 2017. године награда уследила у 3 области: Партнерство и ресурси, Резултати код корисника и Стратегија. Ове награде су доказ да ЈП "Путеви Србије" константно ради на развоју и унапређењу, како интегрисаних менаџмент система, тако и процеса, али и да негује аспекте пословне изврсности.

Успешан почетак још једног сертификационог циклуса ИМС
2
9. септембар 2022.

ЈП "Путеви Србије" добитник Националне награде за пословну изврсност - признања Оскар квалитета 2020, у категорији јавног сектора као Шампион изврсности
12. новембар 2020.

 

10.11.17. Додела награде Оскар квалитета

 

Штампа