Кратак опис пројекта


ЈП Путеви Србије је потписало уговор са KTI Institute for Transport Sciences Non-profit Ltd о заједничком наступу у пројекту „Strategic Noise and Air mapping related to border crossings and related infrastructure“ који се финансира из ИПА фондова Европске Уније.

Област истраживања су државни путеви у подручју:

 • Граница између Србије и Мађарске са северне стране
 • Граница између Србије и Хрватске на западу од Бездана до Сомбора
 • Правац Сомбор – Суботица – Нови Кнежевац – Банатско Аранђелово са јужне стране и
 • Граница између Србије и Румуније са источне стране

Укупна дужина путева у подручју истраживања износи око 280 км.

Специфични циљеви пројекта су:

 • залагање за Директиву 2002/49/ЕЦ Европског савета и Скупштине о европској политици о утицају буке на животну средину и 2008/50/ЕЦ о квалитету амбијенталног ваздуха и чистијем ваздуху за Европу, што ће створити правни основ за увођење методологије за мерење буке и загађења ваздуха у Републици Србији,
 • доприноси стварању студија изводљивости и утицаја на животну средину.

Дугорочни циљ је смањење буке и загађења ваздуха у корист здравља и квалитета живота становника на подручју истраживања и сродним областима.

Циљеви овог уговора су:

 • идентификација територије и број становника погођених нивоом буке и загађења ваздуха који прелазе прагове прописане директивама ЕУ. Додатни циљ је да се сагледају и израде планови који имају циљ смањење нивоа загађења,
 • прикупљање емпиријских података о нивоу буке и загађења ваздуха у подручју српско-мађарских граничних прелаза и пратеће инфраструктуре. Уговор има за циљ мерење утицаја друмског саобраћаја на компоненте животне средине, а резултати треба да буду оцењени у складу са праговним ограничењима дефинисаним прописима ЕУ.

Пројектом су обухваћене следеће активности:

 1. Саобраћајна истраживања и бројање саобраћаја
 2. Мапирање буке
 3. Мапирање ваздуха
 4. Мерење нивоа буке
 5. Мерење квалитета ваздуха

Како бука и контаминација у ваздуху у ширем путном појасу углавном произилазе из саобраћајних активности, биће извршено саобраћајно истраживања и бројање саобраћаја аутоматским бројачима саобраћаја на следећим локацијама:

 1. На свих 6 граничних прелаза између Србије и Мађарске
 2. На 15 локација на јужној граници истраживања
 3. На 1 локацији на западној граници истраживања
 4. На 20 локација на државним путевима унутар подручја истраживања.

Мапирањем буке и ваздуха израдиће се мапе 3Д формата одакле ће се извући конфликтне мапе области у којима је ниво буке и загађења ваздуха изнад прага одређеног директивама ЕУ. Оне ће послужити као улазни податак за одређивање броја становника који су погођени загађењем.

Излазне мапе треба да послуже за планирање развоја саобраћаја са додатним циљем смањења буке и загађења ваздуха у области.

Мерење буке ће се реализовати на 90 места у области истраживања. Мерење ће се вршити радним данима у периоду од 3 месеца. Тачна места ће бити дефинисана у складу са резултатима мапирања.

План мерења ће дефинисати тачне локације мерења, датуме преласка са једне локације на другу, компоненте мерења и визуелизацију целог плана на мапи.

На свакој локацији мерење се врши 24 сата са узорковањем у сваком сату.

Мерење ваздуха се обавља на 6 локација. Свака локација се мери 2 месеца, 1 месец ван грејне сезоне и 1 месец у грејној сезони.

Дефинисање локација ће се извршити на основу резултата саобраћајних истраживања и мапирања ваздуха.

План мерења садржи дефинисање сваке локације, датуме преласка са једне на другу локацију, компоненте мерења и визуелизацију целог плана на мапи.

Мериће се следеће компоненте:
- CO
- NOx
- NO2
- PM10
- Метеоролошки параметри

На крају пројекта, а на основу добијених резултата, предложиће се мере које ће допринети смањењу буке и загађења ваздуха и самим тим побољшати квалитет живота људи у подручју истраживања.


Штампа