Kratak opis projekta


JP Putevi Srbije je potpisalo ugovor sa KTI Institute for Transport Sciences Non-profit Ltd o zajedničkom nastupu u projektu „Strategic Noise and Air mapping related to border crossings and related infrastructure“ koji se finansira iz IPA fondova Evropske Unije.

Oblast istraživanja su državni putevi u području:

 • Granica između Srbije i Mađarske sa severne strane
 • Granica između Srbije i Hrvatske na zapadu od Bezdana do Sombora
 • Pravac Sombor – Subotica – Novi Kneževac – Banatsko Aranđelovo sa južne strane i
 • Granica između Srbije i Rumunije sa istočne strane

Ukupna dužina puteva u području istraživanja iznosi oko 280 km.

Specifični ciljevi projekta su:

 • zalaganje za Direktivu 2002/49/EC Evropskog saveta i Skupštine o Evropskoj politici o uticaju buke na životnu sredinu i 2008/50/EC o kvalitetu ambijentalnog vazduha i čistijem vazduhu za Evropu, što će stvoriti pravni osnov za uvođenje metodologije za merenje buke i zagađenja vazduha u Republici Srbiji,
 • doprinosi stvaranju studija izvodljivosti i na životnu sredinu.

Dugoročni cilj je smanjenje buke i zagađenja vazduha u korist zdravlja i kvaliteta života stanovnika na području istraživanja i srodnim oblastima.

Ciljevi ovog ugovora su:

 • identifikacija teritorije i broj stanovnika pogođenih nivoom buke i zagađenja vazduha koji prelaze pragove propisane direktivama EU. Dodatni cilj je da se sagledaju i izrade planovi koji imaju cilj smanjenje nivoa zagađenja,
 • prikupljanje empirijskih podataka o nivou buke i zagađenja vazduha u području srpsko-mađarskih graničnih prelaza i prateće infrastrukture. Ugovor ima za cilj merenje uticaja drumskog saobraćaja na komponente životne sredine, a rezultati treba da budu ocenjeni u skladu sa pragovnim ograničenjima definisanim propisima EU.

Projektom su obuhvaćene sledeće aktivnosti:

 1. Saobraćajna istraživanja i brojanje saobraćaja
 2. Mapiranje buke
 3. Mapiranje vazduha
 4. Merenje nivoa buke
 5. Merenje kvaliteta vazduha

Kako buka i kontaminacija u vazduhu u širem putnom pojasu uglavnom proizilaze iz saobraćajnih aktivnosti, biće izvršeno saobraćajno istraživanja i brojanje saobraćaja automatskim brojačima saobraćaja na sledećim lokacijama:

 1. Na svih 6 graničnih prelaza između Srbije i Mađarske
 2. Na 15 lokacija na južnoj granici istraživanja
 3. Na 1 lokaciji na zapadnoj granici istraživanja
 4. Na 20 lokacija na državnim putevima unutar područja istraživanja.

Mapiranjem buke i vazduha izradiće se mape 3D formata odakle će se izvući konfliktne mape oblasti u kojima je nivo buke i zagađenja vazduha iznad praga određenog direktivama EU. One će poslužiti kao ulazni podatak za određivanje broja stanovnika koji su pogođeni zagađenjem.

Izlazne mape treba da posluže za planiranje razvoja saobraćaja sa dodatnim ciljem smanjenja buke i zagađenja vazduha u oblasti.

Merenje buke će se realizovati na 90 mesta u oblasti istraživanja. Merenje će se vršiti radnim danima u periodu od 3 meseca. Tačna mesta će biti definisana u skladu sa rezultatima mapiranja.

Plan merenja će definisati tačne lokacije merenja, datume prelaska sa jedne lokacije na drugu, komponente merenja i vizuelizaciju celog plana na mapi.

Na svakoj lokaciji merenje se vrši 24 sata sa uzorkovanjem u svakom satu.

Merenje vazduha se obavlja na 6 lokacija. Svaka lokacija se meri 2 meseca, 1 mesec van grejne sezone i 1 mesec u grejnoj sezoni.

Definisanje lokacija će se izvršiti na osnovu rezultata saobraćajnih istraživanja i mapiranja vazduha.

Plan merenja sadrži definisanje svake lokacije, datume prelaska sa jedne na drugu lokaciju, komponente merenja i vizuelizaciju celog plana na mapi.

Meriće se sledeće komponente:
- CO
- NOx
- NO2
- PM10
- Meteorološki parametri

Na kraju projekta, a na osnovu dobijenih rezultata, predložiće se mere koje će doprineti smanjenju buke i zagađenja vazduha i samim tim poboljšati kvalitet života ljudi u području istraživanja.


Štampa