Одељење техничких послова

Одељење техничких послова се бави припремама основа за израду планова програма одржавања државних путева I и II реда и прати њихову реализацију. Сарађује са представницима инспекције, локалне самоуправе и МУП-а. У одељењу се врши пријем, обрада и анализа података из других Одељења у оквиру Сектора, врши се припрема извештаја за интерне потребе и потребе Владе, владиних и државних органа, врши се пријем, анализа, обрада и архивирање свих захтева везаних за одржавање и заштиту путева, а упућених од стране грађана, удружења, министарства и локалних самоуправа. Састављају се предлози и одговори по свим пристиглим захтевима.

ico-adobe - Обавештење општинама о процедури пролазака путева кроз насељено место МГСИ

1. ОДСЕК ЗА ПЛАНИРАЊЕ, JАВНЕ НАБАВКЕ И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
2. ОДСЕК ЗА САОБРАЋАЈ И САОБРАЋАЈНУ СИГНАЛИЗАЦИЈУ

 


Штампа