Одељење за заштиту животне средине

Mapa dobraЗаштита животне средине у сектору путева представља препознавање и спречавање, односно умањење негативних утицаја којима пут угрожава околину. Процес се спроводи уз поштовање законски дефинисаних процедура, примену превентивних мера заштите и увођење иновативних концепата у области заштите животне средине. Испитују се и утицаји које околина, односно животна средина има на путеве и проток саобраћаја – превентивно се приступа екстремним и акцидентним ситуацијама које могу значајно утицати на безбедност саобраћаја и стање путне инфраструктуре.

Задаци Одељења се темеље на документу Политика заштите животне средине у ЈП „Путеви Србије“ у дугорочном и средњерочном периоду, кроз формирање годишњих планова активности. Спроводи се имплементација законских обавеза и подизање еколошке свести на нивоу планирања, пројектовања, као и током извођења радова приликом изградње, односно одржавања државне путне мреже.

ico-adobe - Политика заштите животне средине у ЈП "Путеви Србије"

Одељење спроводи проверу (праћење) стања заштите животне средине на путевима, ради на припреми упутстава, приручника и студија у циљу дефинисања процедура и на прикупљању података којима се обезбеђује потребан ниво квалитета радова и знања о стању животне средине, као и о могућим ризицима.

Полазну основу за рад Одељења чине закони из области заштите животне средине:

ico-adobe - Закон о заштити животне средине
ico-adobe - Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину
ico-adobe - Закон о процени утицаја на животну средину
ico-adobe - Карта заштићених природних добара Србије
ico-adobe - Закон о националним парковима
ico-adobe - Закон о накнадама за коришћење јавних добара
ico-adobe - Закон о шумама
ico-adobe - Закон о управљању отпадом
ico-adobe - Закон о водама
ico-adobe - Закон о заштити ваздуха
ico-adobe - Закон о заштити од буке у животној средини
ico-adobe - Закон о заштити природе
ico-adobe - 
Закон о заштити природе
ico-adobe - Закон о климатским променама


ОСНОВНЕ АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА:

Основне активности Одељења:
- Спровођење поступка процене утицаја путних пројеката на животну средину, на основу Закона о процени утицаја на животну средину;
- Спровођење поступка праћења стања животне средине, сагласно законском оквиру који регулише ту област (укључујући праћење стања саобраћајне буке);
- Израда приказа утицаја пута и саобраћаја на животну средину заснованих на моделовању (стратешке карте буке и емисија загађујућих материја од саобраћаја у атмосферу);
- Издавање мишљења на Извештаје о стратешкој процени утицаја на животну средину на нивоу планских докумената;
- Припрема предлога за Програм пословања предузећа у складу са свеобухватним стручним анализама и усмеравањем активности према захтевима заштите животне средине;
- Израда пројектних задатака за упутства, планове, пројекте и студије у надлежности Одељења;
- Спровођење тендерске процедуре и стручни надзор над израдом свих докумената у надлежности Одељења.
Студије о процени утицаја на животну средину (download страница)
- Акциони планови за заштиту од буке (download страница)
- Студије угрожености путева I и II реда од појаве поплава и бујичних токова (download страница)

Mapa dobraЗаштита животне средине у сектору путева представља препознавање и спречавање, односно умањење негативних утицаја којима пут угрожава околину. Процес се спроводи уз поштовање законски дефинисаних процедура, примену превентивних мера заштите и увођење иновативних концепата у области заштите животне средине. Испитују се и утицаји које околина, односно животна средина има на путеве и проток саобраћаја – превентивно се приступа екстремним и акцидентним ситуацијама које могу значајно утицати на безбедност саобраћаја и стање путне инфраструктуре.

Задаци Одељења се темеље на документу Политика заштите животне средине у ЈП „Путеви Србије“ у дугорочном и средњерочном периоду, кроз формирање годишњих планова активности. Спроводи се имплементација законских обавеза и подизање еколошке свести на нивоу планирања, пројектовања, као и током извођења радова приликом изградње, односно одржавања државне путне мреже.

ico-adobe - Политика заштите животне средине у ЈП "Путеви Србије"

Одељење спроводи проверу (праћење) стања заштите животне средине на путевима, ради на припреми упутстава, приручника и студија у циљу дефинисања процедура и на прикупљању података којима се обезбеђује потребан ниво квалитета радова и знања о стању животне средине, као и о могућим ризицима.

Полазну основу за рад Одељења чине закони из области заштите животне средине:

ico-adobe - Закон о заштити животне средине
ico-adobe - Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину
ico-adobe - Закон о процени утицаја на животну средину
ico-adobe - Карта заштићених природних добара Србије
ico-adobe - Закон о националним парковима
ico-adobe - Закон о накнадама за коришћење јавних добара
ico-adobe - Закон о шумама
ico-adobe - Закон о управљању отпадом
ico-adobe - Закон о водама
ico-adobe - Закон о заштити ваздуха
ico-adobe - Закон о заштити од буке у животној средини
ico-adobe - Закон о заштити природе
ico-adobe - 
Закон о заштити природе
ico-adobe - Закон о климатским променама


ОСНОВНЕ АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА:

Основне активности Одељења:
- Спровођење поступка процене утицаја путних пројеката на животну средину, на основу Закона о процени утицаја на животну средину;
- Спровођење поступка праћења стања животне средине, сагласно законском оквиру који регулише ту област (укључујући праћење стања саобраћајне буке);
- Израда приказа утицаја пута и саобраћаја на животну средину заснованих на моделовању (стратешке карте буке и емисија загађујућих материја од саобраћаја у атмосферу);
- Издавање мишљења на Извештаје о стратешкој процени утицаја на животну средину на нивоу планских докумената;
- Припрема предлога за Програм пословања предузећа у складу са свеобухватним стручним анализама и усмеравањем активности према захтевима заштите животне средине;
- Израда пројектних задатака за упутства, планове, пројекте и студије у надлежности Одељења;
- Спровођење тендерске процедуре и стручни надзор над израдом свих докумената у надлежности Одељења.
Студије о процени утицаја на животну средину (download страница)
- Акциони планови за заштиту од буке (download страница)
- Студије угрожености путева I и II реда од појаве поплава и бујичних токова (download страница)

Захтев за подизање дрвореда уз државне путеве I и II реда

Основа политике заштите животне средине у Јавном предузећу „Путеви Србије“ је стратешко опредељење Републике Србије у сектору друмског саобраћаја на смањење штетних утицаја саобраћаја на животну средину. Циљ заштите животне средине у сектору државних путева је остварење инфраструктуре која је прилагођена природном и културном окружењу, на начин да се природни ресурси чувају, а утицаји саобраћаја имају подношљив/прихватљив утицај на здравље и добробит људи.

На основу члана 49. тачка 2. Закона о путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/2018), у случају подизање дрвореда уз државне путеве I и II реда потребно је прибавити сагласност од управљача пута.

ico-adobe - Захтев за подизање дрвореда уз државне путеве I и II реда

Планирани дрвореди морају да буду усклађен са законским оквиром који дефинише грађевинске, саобраћајне и техничке услове.

ico-adobe - Смернице за подизање дрвореда уз државне путеве I и II реда

Захтев за подизање дрвореда уз државне путеве I и II реда доставити на адресу:

ЈП "Путеви Србије"
Сектор за стратегију, пројектовање и развој
Одељење за заштиту животне средине
Булевар краља Александра 282, 11 000 Београд
За додатне информације обратите се на контакт телефоне: 011/3040-735, 3040-604, 3040-621

 

Штампа