Одељење за стратешко планирање, студије и развој

Карта основне и свеобухватне мреже путева

Полазна основа за рад Одељења за стратешко планирање, студије и развој су:
ico-adobe - Југоисточна Европа 2020
ico-adobe - Политика транспорта у Европи до 2010.
ico-adobe - Политика транспорта у Европи 2010 - 2020 - 2050.
ico-adobe - Анекс I (енглески језик) 
ico-adobe - Стратегија развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији од 2008. до 2015. године.
ico-adobe - Стратегија безбедности саобраћаја 2015-2020. године
ico-adobe - Европска стратегија за мобилност са ниским нивоима емисије
ico-adobe - Европски зелени договор
ico-adobe - Декларација из Софије

Одељење за стратешко планирање, студије и развој је активно учествовало у раду на Пројекту "Изградња институционалних капацитета у сектору транспорта". Пројекат је реализован у Министарству инфраструктуре кроз 18 тематских извештаја који су дали основе за будуће реформе сектора транспорта, а финансиран је од стране Европске агенције за реконструкцију. Један од главних резултата је била израда Нацрта Стратегије и политике развоја сектора саобраћаја до 2015.године, који је касније модификован, усаглашен и усвојен под називом: Стратегија развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији од 2008. године до 2015. године.

Европски савет одобрио је Србији статус земље кандидата 1. марта 2012, на основу мишљења Комисије о захтеву Србије за чланство усвојеном 12. октобра 2011. Савет је закључио 5. децембра 2011. године, да ће отварање преговора о приступању бити размотрено од стране Европског савета, у складу са устаљеном праксом, када Европска Комисија буде оценила да је Србија постигла неопходан степен усклађености са критеријумима за чланство.

Обзиром на чињеницу да Република Србија тренутно има статус земље кандидата за пуноправно чланство у ЕУ, транспортна политика Републике Србије одређена је циљем економског и друштвеног развоја и усклађивањем са транспортном политиком Европске уније. Следећи пут евро интеграција претходних година уложен је значајан напор у усаглашавање националног законодавства у области транспорта са законодавством Европске уније. Одељење за стратешко планирање, је активно учествовало у изради и реализацији Извештаја које ресорна министарства припремају у том сложеном процесу.

Потписивањем Споразума о успостављању транспортне заједнице земаља западног Балкана /Србије ,Албаније, Косова, Бивше Југословенске Републике Македоније, Црне Горе/ и ЕУ , у Трсту 12. јула 2017, а накнадно 18. септембра 2017 потписивање и Босне и Херцеговине у Бриселу,процес танспортне интеграције у ЕУ је подигнут на знатно виши ниво, а потписивање представља крај дугог процеса који је започео 2008. године. Уговор представља почетак нове ере сарадње између ЕУ и Западног Балкана. Суштина транспортне заједнице је приближавање Западног Балкана Европској унији стварањем потпуно интегрисане транспортне мреже како међу земљама Западног Балкана, тако и између региона и ЕУ, ради хармонизације са политикама и стандардима у областа транспорта у ЕУ. Циљ Споразума је такође да се успостави релевантно законодавство у региону Западног Балкана са законодавством Заједнице. Циљ Споразума је такође да генерише повољне услове да би сектор транспорта Западног Балкана ефикасније дао нето позитиван утицај на раст БДП-а и отварање нових радних места. Уговор ће даље бити инструмент за спровођење реформи ВБ6 Агенде Повезивања. Самит у Трсту се надовезао на резултате претходних самита - Берлин (28. августа 2014. године), Беч (27. август 2015. године), Париз (4. јули 2016. године) - и даље напредује у неколико области сарадње, посебно у агенди повезивања, која ће остати кључни елемент процеса и регионалне интеграције.

Овај комплексан процес се све чешће назива Берлински процес.

Између осталог, у протеклих годинa дана Србија је радила на стварању предуслова за приступ предприступним фондовима Европске Уније (Закључен је програм на нивоу Србије претприступне помоћи Србији у периоду од 2007- 2013, а касније 2014-2017 године). Одељење активно учествује у свим радним групама по ресорним министарствима које се баве овом проблематиком, владиним агенцијама, привредним коморама итд.

Одељење је у претходном периоду успоставило сарадњу са Републичким заводом за развој у смислу израде методологије за мерење развијености општина, подршке изради Нацрта Стратегије одрживог развоја Републике Србије, Нацрта Стратегије грађевинарства.

Одељење је било укључено у пројекат Владе Републике Србије "Ка ефикаснијем спровођењу реформи", који је оријентисан ка суштинском јачању капацитета органа и организација државне управе, преко ресорних министарстава за процес планирања и планског буџетирања кроз израду стратешки циљно оријентисаних Годишњих оперативних планова Министарства, ради успостављања побољшања расподеле буџетских средстава и бољег искоришћавања међународне помоћи и праћења извршења планираних и предложених Пројеката.


АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА:

Одељење даје подршку реализацији пројеката који се финансирају од стране Међународних финансијских институција и Европских фондова.

Одељење прати све нове Директиве, Техничке прописе, стандарде, Законе који су у директној вези са процесом израде техничке документације, као и све актуелне иницијативе у вези са Процесом хармонизације техничких прописа, стандарда и придруживања ЕУ.

Одељење активно прати све промене у вези са:

  • путном администрацијом, представљањем могућег развоја организације, принципом рада и административних процедура;
  • финансирањем путева, представљањем алтернативних приступа за финансирање путева;
  • стратешким анализама и дугорочним планирањем за очување и развој путне мреже.

Учествује у изради и праћењу реализације са техничког аспекта Годишњег Плана ЈП "Путеви Србије".

У циљу преиспитивања и анализе регионалног транспорта на Западном Балкану, Европска Унија је наручила и финасирала Регионалну Студију инфраструктуре Балкана / REBIS/која је завршена 2003. године. Она је била фокусирана на развој регионалне мултимодалне SЕЕТО -Основне мреже /сада се зове SЕЕТО- Свеобухватна мрежа/. Развој тада предложене Основне мреже захтевао је чвршћу регионалну сарадњу, па је у ту сврху основан заједнички Извршни Комитет и Секретаријат за надгледање развоја Основне мреже. Све податке који је достављала Република Србија у вези са путном мрежом, припремале су стручне службе ЈППС. 2012 SЕЕТО- Свеобухватна мрежа у перспективи која се отвара у оквиру Транс-европске Транспортне мреже ТЕN-Т, од стране ЕУ, трансфомисаће се у, надамо се блиској будућности, део југоисточне осовине.

Одељење за стратешко планирање, студије и развој активно учествује у реализацији ″Меморандума о разумевању″ који је предвиђен Акционим планом за реализацију приоритета и Европског партнерства (усвојен од стране Владе РС крајем 2004.године)." Меморандум о разумевању" предвиђа успостављање Канцеларија за надгледање саобраћаја у Југоисточној Европи (South-East Europe Transport Observatory) са којом је успостављена трајна сарадња.

Пошто је препозната потреба за адекватним анализама до сада прикупљених података, који су значајно варирали између различитих регионалних земаља учесница, као и међу видовима транспорта, приступило се 2013-2017 изради Ажуриране Регионалне Студије инфраструктуре Балкана / REBIS/, потенцијално у преспективи придруживања / потписивања Транспортног споразума са ЕУ и преговарања о укључивању у ТЕN-Т /. ЈППС активно учествује у радној групи која подржава овај важан пројекат. Студија даје даље инвестиционе смернице, потврђивање преосталих инвестиционих одлука које још нису релевантне, планира мултимодални транспорт како би се осигурале везе са морем/ речним лукама и аеродромима/, као и везе ван непосредног региона Западног Балкана на основу трговинских кретања фокусирајући се на не-физичке баријере, на граничне прелазе, а на главним путевима SЕЕТО- Свеобухватне мреже, узимајући у обзир активности које су обављене у оквиру Централноевропског споразума о слободној трговини /CEFTA/.

У 2017 завршен и регионални пројекат за Западни Балкан" Подршка транспортној димензији стратегије ЈИЕ 2020-Инвентар и анализа помоћне инфраструктуре путева унутар Транс европске транспортне мреже/ТНТ-Н/у Југоисточној Европи, у коме је значајну подршку дало ЈП Путеви Србије. Овај документ даће нам даље инпуте за развој недостајућих садржаја у зони аутопута , који су неопходни да би подигли ниво квалитета услуга за транзитни саобраћај кроз Србију који ће ЈППС донети повећање прихода.

Такође је започела и реализација једног у низу регионалног пројекта који у сарадњи са СЕЕТО канцеларијом , CONNECTA који тренутно има активне 3 компоненте, на којима се инсистира такозване меке мере: а то је увођење ревизије и провере безбедности у Региону, Унапређење система одржавања инфраструктуре у региону и имплементација ИТС система у региону Западног Балкана.

Директива 2008/96 Европског парламента и Савета бр. 2008/96 о безбедном управљању путном инфраструктуром показала је јасну одлуку Европске уније да ревизија безбедности саобраћаја (РБС) буде обавезна на TNT транс европској путној мрежи/ сада SЕЕТО мрежи/. У документу о политици „Towards a European road safety area: policy orientations on road safety 2011-2020“ у оквиру циља за безбеднију инфраструктуру наведено је да ће Комисија „обезбедити да европски фондови буду одобрени само за инфраструктуру која је у складу са Директивама о безбедности путева и тунела“.
Важно је имати у виду ову чињеницу код дугорочног планирања планирања инфраструктурних пројеката.

У складу са свим релевантним транспортним Стратешким документима, ЈППС је аплициралао за средства из предприступних фондова преко ресорног министарства која подржава развој SЕЕТО- Свеобухватне  и основне мреже. Из WBIF програма je финансирана израда Идејног пројекта са студијом оправданости Руте 7 / Е80/ SЕЕТО- Основне мреже, Руте7 правца Ниш- Приштина.Усвојен је  Просторни план инфраструктурног аутопутног коридора Руте7 правца Ниш- Приштина.

Ефикасније управљање јавним средствима у условима глобалне економске кризе, подразумева и боље коришћење средстава намењених за управљање путевима, а што је неопходан предуслов да би Србија испунила циљеве дефинисане Стратегијом 2020 за Југоисточну Европу/South East Europe 2020 Strategy/ усвојене 21. Новембра 2013, трећим стубом –Одрживим развојем, у оквиру кога развој транспорт представља једну од главних окосница развоја. Реализација Стратегије 2020 за Југоистоцну Европу / која у својим основним постулатима прати Стратегију Европске Уније 2020, ће се пратити преко Регионалног Савета ѕа сарадњу/Regional Cooperation Council/, а који се реализује преко Канцеларија за надгледање саобраћаја у Југоисточној Европи (South-East Europe Transport Observatory) са којом је од оснивања успостављена трајна сарадња.

Одељење је активно учествовало у реализацији трогодишњег Двојног споразума (Twinning agreement) са Шведском путном администрацијом. Аранжман је обухватао консултантске услуге и обуке у вези са: имплементацијом радова на редовном одржавању путева (Подршка кредиту Светске банке која је једним делом обухватао и промовисање савременом приступу уговарања радова заснованог на нивоу квалитета услуга), унапређењем безбедности саобраћаја, системским решењем питања заштите животне средине у путном коридору и унапређењем планирања и управљања путном мрежом. Резултати су следеће усвојене Политике ЈП "Путеви Србије", које можете преузети кликом миша на жељени документ. Одељење је иницирало и активно учествује у међуресорном пројекту - Национална инфраструктура геопросторних података - НИГП у Републици Србији - путна мрежа.

Област која се све више намеће као тема, је и отпорност инфраструктуре на климатске промене у контексту одрживог развоја, са посебним освртом на искуства из 2014 године после катастрофалних поплава у овом региону.

Према национално одређеним доприносима /NDC/ смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште /GHG/, који су достављени секретаријату Оквирне конвенције Уједињених нација о промени климе, Србија се обавезала на смањење емисије GHG за 9,8% до 2030 године у односу на 1990.годину. Према подацима националног Инвентара GHG за 2013 годину, који су представљени у Првом и другом двогодишњем ажурираном извештају Србије према Конвенцији , сагоревање фосилних горива је и даље највећи емитер GHG, од чега је према подацима из 2014 .доприноси са 12% из сектора транспорта.

Из тих разлога велики потенцијали за ублажавање климатских промена постоје управо у друмском транспорту. Оно на чему се такође инсистира је неопходност увођења у транспортни систем Србије возила на електрични погон и системског приступа кроз стратешки и законодавни оквир за ову област, развојем инфраструктуре за пуњење ових возила.

ЈППС су у 2017. већ поставили прве пуњаче за возила на електрични погон и тако ставили Србију на мапу земаља које прате овај глобални тренд.

Тема која је такође у фокусу је подршка развојним пројектима инфраструктуре за бициклисте. Кроз Србију пролазе 3 пан европска бициклистичка коридора , Евровело 6, 11 и 13.

За сада се најдаље отишло са Евровело 6 у Србији.Рута Евровело 11 ће у будућности повезивати  крајљи север Европе са Грчком, преко Србије . Ова инфраструктура је предмет интересовања и локалних самоуправаи програма прекограничне сарадња. ЈППС свим тим иницијативама прижа сву неопходну подршку.

ico-adobe - Приручник за анализу трошкова и добити
ico-adobe - CBA Guide 2014-2020
ico-adobe - HEATCO-Developing Harmonized European Approach for Transport Costing and Project Assessment –Развој усаглашеног европског приступа за одређивање трошкова транспорта и процену пројекта
ico-adobe - Водич за анализу трошкова и добити за инвестиционе пројекте - Structural Fund, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession –European Commission –Directorate General for Regional Policy-Водич за анализу трошкова и користи за инвестиционе пројекте, припремњен од стране Генералног директората за регионалну политику Европске комисије

ico-adobeНационална инфраструктура геопросторних података - НИГП у Републици Србији - путна мрежа 

ico-adobe - Стратегија успостављања инфраструктуре просторних података у Републици Србији за период 2010. до 2012. године

ico-adobe - Закон о потврђивању Кјото протокола уз оквирну конвенцију Уједињених нација о промени климе

ico-adobe - Закон о потврђивању Споразума из Париза /29.мај 2017/

ico-adobe - Закон о потврђивању Доха амандмана на Кјото протокол уз оквирну конвенцију УН о промени климе /21.мај 2017/


Штампа