Одељење базе података

Одељење базе података се бави пословима управљања, прикупљања, ажурирања и анализе података који се односе на путеве, саобраћај, саобраћајну сигнализацију и опрему, саобраћајним незгодама, пружним прелазима, објектима и нестабилним теренима, комерцијалним објектима. На основу прикупљених података израђује извештаје о просечном годишњем, дневном саобраћају, као и табеле саобраћајног оптерећења на путевима I и II реда.

Целокупан рад Одељења покривају високообразовани запослени из области електротехнике, саобраћаја и грађевинарства, а све у циљу остварења постављених задатака и реализације нових пројеката.

У оквиру Одељења редовно се прате базе: о путевима, мостовима, тунелима, клизиштима, бројању саобраћаја, опасним местима, путно-пружним прелазима и саобраћајној сигнализацији и опреми.

База података о путевима (БПП) садржи основне податке о државним путевима Републике Србије и евиденцију и стање путног инвентара. Између осталог ту су подаци о путним правцима, садржај и димензије коловоза, подаци о климатским зонама, величини и структури саобраћајног оптерећења, параметрима протока, брзини при загушењу итд.

Подаци се припремају за потребе различитих услуга и пројеката, најчешће тражени подаци из БПП јесу снимање подужне (не)равности (IRI-ја) и колотрага по захтеву пројектних организација.

База података о мостовима (БПМ) дефинише све елементе моста који се испитује, са инструкцијама за инспекцију и процену стања, носивости моста, као и попис постојећих оштећења. У бази података постоје апликације за одређивање рејтинга моста према приоритетима одржавања, као и могућност израде планова радова.

База података о тунелима (БПТ), након уноса података о инвентарима, сваки тунел се описује дефинисањем елемената за опис, процену стања и редовно одржавање. На основу свих пондерисаних оцена апликацијом БПТ се одређује рејтинг тунела према приоритетима одржавања.

База података о клизиштима (БПК) има дефинисану методологију за процену опасности и процену ризика изражених у виду рејтинга које се обрађују, како би се осигурала несметана функционалност саобраћаја.

База података о бројању саобраћаја (БПС). Формирање Базе података о саобраћајним токовима подразумева систематско прикупљање података о:
• интензитету и структури саобраћајног тока,
• просторним неравномерностима саобраћајног тока и
• временским неравномерностима саобраћајног тока (часовним, дневним, седмичним, месечним, годишњим).
Презентација података о бројању саобраћаја издаје се у штампаном и електронском облику, и приказује се на веб сајту сваке године.

Геопросторни информациони ситем (ГИС), представља визуелизацију геопросторних података и омогућује креирање просторних података, као и просторну анализу, тумачење информација и њихово повезивање. Све алфанумеричке базе података чувају податке који могу бити представљени географски.

Геобазу података предузећа доступна је и на мобилној андроид апликацији, која садржи скоро све просторне скупове податке ЈППС-а. Просторни скупови података се складиште и организују са одговарајућим атрибутима, чиме се врши праћења стања мреже путева са примарним задатком прикупљања свих просторних и непросторних података везаних за мрежу путева ЈППС.


Штампа