Одељење базе података

Одељење базе података се бави пословима развоја и управљања базама података у складу са најновијим технологијама и савременом светском праксом. У оквиру редовних активности одељења врши се прикупљање, ажурирање, контрола, верификација и анализа података о: саобраћним токовима, мостовима, објектима и нестабилним теренима, пружним прелазима, саобраћајној сигнализацији и опреми, саобраћајним незгодама, итд. У циљу задовољења потреба корисника за подацима и аутоматизацију пословних процеса, развијају се и унапређују WEB апликативна решења за преглед података и генерисање извештаја из јединствене централне геопросторне базе података. Такође, врши се анализа и обрада података применом специјализованих софтвера на основу чега се израђују извештаји о саобраћајним токовима, оцени стања коловоза, просторној и временској расподели саобраћајних незгода, стању путних објеката, итд. на мрежи државних путева.

Активности Одељења база података засноване су на одредбама Закона о путевима и обавези управљача пута о вођењу евиденције о јавним путевима и саобраћајно-техничким подацима за путеве.

Рад Одељења обухвата следеће активности:

Базе података и апликативна решења

У оквиру Одељења развијене су специјализоване базе података о мрежи путева, мостовима, тунелима, клизиштима, пружним прелазима, бројању саобраћаја, саобраћајним незгодама, саобраћајној сигнализацији и опреми, итд. из којих се подаци смештају у централну геопросторну базу и користе путем WEB апликативних решења.

Централна геопросторна база садржи различите типове просторних података при чему се свака класа података описује сетом одређених атрибута. За потребе формирања геопросторне базе извршено је геореференцирање објеката из реалног света који су приказани у виду тачака, линија и полигона. Подаци су добијени из различитих извора као нпр. из других специјализованих база података, различитих алфа нумеричких база, као резултат пројеката и студија спроведених у оквиру ЈППС, прикупљањем података на терену коришћњем ГПС као и других наменских уређаја и сензора за бележење различитих вредности и показатеља. Динамика ажурирања података се разликује у зависности од типа података, код неких се ажурирање врши периодично на одређени број дана или месеци, док се код других врши у реалном времену путем директног слања података са мерног уређаја.

ГИС портал ЈП „Путеви Србије“ представља web апликацију која омогућава централизовани и свеобухватни увид у податке из централне геопросторне базе ЈППС путем визуализације садржаја на јединственој интерактивној мапи, уз могућност примене различитих просторних анализа, претрага, преклапања различитих типова података, генерисања извештаја итд. Како се у централну базу података смештају подаци из специјализованих (нативних) база, на ГИС порталу ЈППС могу се видети најважнији подаци о: референтном систему државних путева, бројању саобраћаја, осовинском оптерећењу, оцени стања путне мреже, путним објектима, нестабилним појавама, пружним прелазима, елементима ИТС опреме, наплатним станицама, пратећим садржајима јавног пута, бициклистичким стазама, саобраћајним незгодама, подаци из различитих пројеката и студија спроведених у оквиру ЈППС, територијама одржавања путева, енергетском менаџменту, европској мрежи путева, регистру просторних јединица, организационим јединицама МУП-а, као и ортофото снимак Републике Србије. 

База података о путевима  садржи основне податке о државним путевима Републике Србије и евиденцију и стање путног инвентара који су прикупљени у оквиру пројекта „Утврђивање стања државне путне мреже''. Како би се корисницима унутар ЈППС омогућио приступ са било које локације и увид у податке о: карактеристикама деоница, инвентар, стању коловоза, саобраћајним токовима, референтном систему државних путева, итд,  креирана је реплика оригиналне базе којој се приступа путем WEB ГИС апликације. Могуће је прегледати податке на интерактивној мапи, као и кроз табеле, вршити претрагу и просторну селекцију и примену других основних ГИС алата, као и извозити податаке у различите формате.

База података о мостовима садржи податке који дефинишу све елементе мостова који се испитују, са инструкцијама за инспекцију и процену стања, носивости, као и попис постојећих оштећења, као и апликације за одређивање рејтинга мостова према приоритетима одржавања. Приступ подацима омогућен је путем WEB апликације намењене за преглед и манипулацију са подацима. У апликацији  доступан је преглед Записника о провери носивости конструкције, Инвентарких записника о мостовима, и о конструкцијама, Записника о прегледу конструкције. Такође путем апликације може се вршити подношење захтева за специјални транспорт.

База података о потпорним конструкцијама садржи податке о инвентарским карактерима из пројеката изведеног стања или инвентарског снимања и податке о карактерима експлоатационог стања, повременим систематским прегледима, квалитативну анализу и оцену постојећег стања свих битних елемената. Приступ подацима омогућен је путем WEB апликације намењене за преглед и манипулацију са подацима. У апликацији  доступан је преглед Записника о инвентару потпорне конструкције и Записника о прегледу потпорне конструкције.

База података о тунелима садржи податке о опису, процени стања и редовном одржавању.

База података о бројању саобраћаја садржи податке о променама саобраћајних токова кроз време односно податке о карактеристикама саобраћајних токова:

 • просечан годишњи дневни саобраћај (ПГДС);
 • ПГДС по основним категоријама возила на саобраћајним деоницама;
 • часовна дистрибуција саобраћајних токова у 8760 часова током године;
 • расподела часовних протока по смеровима током године;
 • укупан месечни саобраћај;
 • просечан месечни дневни саобраћај;
 • максимални и минимални дневни саобраћај;
 • укупан и просечан ноћни саобраћај.

Презентација података о бројању саобраћаја издаје се у штампаном и електронском облику, и приказује се на сајту предузећа сваке године.

База података о саобраћајној сигнализацији и опреми садржи податке снимљене у оквиру пилот пројекта на 100 km државних путева. На пилот територији 2019. извршено је снимање ЛИДАР технологијом тако да су доступни и подаци о сферним фотографијама и 3D моделу терена. База података о пружним прелазима садржи податке о пружним прелазима на државним путевима, који су добијени укрштањем, усаглашавањем и провером података из различитих релевантних извора. Извори су: предузећа која управљају железницом, надзорни органи који врше надзор на државним путевима, подаци прикупљени ЛИДАР технологијом  у оквиру пилот пројеката током 2019. и 2020. године на 43 пружна прелаза, теренски обиласци појединих прелаза 2019. – 2022. године, пројекат снимања државне путне мреже RRSP-RNCS 2017. – 2020. године, инвентарски листови из 2021. године. Подаци се у периодчним интервалима редовно ажурирају. Рад са подацима из обе базе омогућен је  путем јединственог WEB апликативног софтвера који служи за визуализацију, просторне анализе, израду интерактивних извештаја, преглед сферних фотографија и 3D модела терена, итд.

База података о саобраћајним незгодама на државним путевима формирана је за потребе праћења стања безбедности саобраћаја, као и праћења ефеката примењених мера у поступку унапређења безбедности саобраћаја на мрежи државних путева. У циљу унапређења квалитета података врши се квалитативна и логична контрола. Приказ кључних показатеља омогућен је корисницима на Контролним таблама путем WEB aplikacije.

Снимање подужне и попречне равности коловозаОдељење базе података обавља снимања подужне и попречне равности коловоза са DYNATEST опремом за снимање путне мреже на путним правцима. Приказ података је омогућен у оквиру ГИС Портала ЈППС.

Учешће у важним пројектима

Представници Одељења база података учествују у многим радним групама и тимовима приликом имплементације различитих пројеката од којих су најзначајнији:

 • Сарадња са Републичким геодетским заводом са циљем формирања Националне инфраструктуре геопросторних података и метакаталога података
 • Учешће у поступку усклађивања и хармонизације INSPIRE директиве са законским и подзаконским актима у Републици Србији
 • Сарадња са Секретеријстом Транспортне Заједнице у циљу обезбеђења неопходних података за потребе реализације TODIS пројекта (Transport Observatory Database / Information System)
 • Сарадња са Агенцијом за безбедност саобраћаја и Управом саобраћајне полиције, Министарства унутрашњих послова на пословима развоја и ажурирања Јединствене базе података о основним обележјима безбедности саобраћаја
 • Сарадња са Европском заједницом на пројектима Унапређења безбедности саобраћаја на пружним прелазима
 • Пројекат Израда националне стратегија развоја транспорта у Републици Србији за период до 2030. године
 • едукативне кампање за подизање свести о безбедности саобраћаја:
  • ''3 секунде цео живот''
  • ''Не вози зауставном траком''
  • ''Знак значи живот''
 • Израда Правилника о начину укрштања железничке пруге и пута, пешачке или бициклистичке стазе, месту на којем се може извести укрштање и мерама за осигурање безбедног саобраћаја,
 • Сарадња са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Инфраструктуром железнице и Дирекцијом Железнице у вези са апликативним софтвером за рад са подацима из геопросторне базе података о саобраћајној сигнализацији и пружним прелазима
 • Анализа, контрола и припрема података за потребе приказивања саобраћајних незгода на државним путевима
 • Давање предлога за измене и допуне Закона о путевима

Усклађивање ТЕН-Т мреже са новом верзијом референтног система државних путева 


Штампа