Одељење за безбедност и здравље, заштиту од пожара и спасавање на раду

Послови безбедности и здравља на раду и послови заштите од пожара организују се у оквиру Одељења за безбедност и здравље, заштиту од пожара и спасавање на раду у циљу обезбеђивања безбедних и здравих услова рада.

У том циљу утврђују се и спроводе превентивне активности које се односе на примену савремених техничких, ергономских, здравствених, образовних, социјалних, организационих мера и средстава за отклањање и/или смањење ризика од настанка повреда запослених.

На свим локацијама и у свим пословним објектима Одељење спроводи превентивне и периодичне прегледе и испитивање услова радне околине и опреме за рад и учествује при избору личне заштитне опреме за радна места на којима је предвиђена. За запослене редовно се организују периодични лекарски прегледи на основу којих се прати здравље запослених.

На нивоу целог ЈП „Путеви Србије“ спроводе се обуке запослених из области безбедности и здравља на раду и заштите од пожара, које имају за циљ да сви запослени буду упознати са опасностима које могу довести до повреде или пожара на радним местима, мерама заштите на радним местима, употребом средстава и опреме за личну заштиту запослених као и средствима за гашење пожара, поступком у случају повреде на раду или у случају настанка пожара, као и са одговорношћу због не придржавања прописаних мера заштите.

Процеси рада Одељења дефинисани су и описани процедурама у складу са захтевима ОХСАС стандарда, на основу којих се прате и мере реализовани учинци безбедности и здравља на раду.

Одељење на безбедност и здравље на раду брине о спровођењу мера и активности које су усмерене на стварање и развијање свести о потреби здравог начина рада, као и мера за одвикавање од штетних и лоших навика и понашања на раду.

Све активности Одељења доприносе побољшању безбедности и здравља на раду уз поштовање неопходних процедура за безбедан рад на радним местима не само у канцеларијском простору него и на свим локацијама на којима се обављају послови из делокруга рада ЈП „Путеви Србије“.


Штампа