Одељење за безбедност и здравље, заштиту од пожара и спасавање на раду

Послови безбедности и здравља на раду и послови заштите од пожара спроводе се у оквиру Одељења за безбедност и здравље, заштиту од пожара и спасавање на раду у Сектору за УИСС.

Одељење за БЗР и ЗОП има за циљ да утврђује и спроводи превентивне активности које се односе на примену савремених техничких, ергономских, здравствених, образовних, социјалних, организационих мера и средстава за отклањање и/или смањење ризика од настанка повреда запослених.

Одељење за БЗР и ЗОП у оквиру свог делокруга рада реализује следеће активности:

 • спроводи оспособљавање запослених за безбедн и здрав рад и заштите од пожара, које имају за циљ да сви запослени буду упознати са опасностима и штетностима које могу довести до повреде на раду, мерама заштите, употребом средстава и опреме за личну заштиту запослених као и средствима за гашење пожара, поступком у случају повреде на раду или у случају настанка пожара, као и са одговорношћу због непридржавања прописаних мера заштите;
 • организује обуку запослених за пружање прве помоћи и набавља неопходна средста за пружање истих;
 • организује претходне и периодичне лекарске прегледе запослених (за службенике обезбеђења, професионалне возаче, санитарне прегледе и циљане офталмолошке прегледе запослених који раде са опремом за рад са екраном дуже од 4 часа дневно);
 • спроводи колективно комбиновано осигурање запослених (осигурање услед несрећног случаја, тежих болести и хируршких интервенција које могу довести до неког процента инвалидитета);
 • упознаје запослене са добровољним здравственим осигурањем (превентивни систематски прегледи и додатни индиковани прегледи);
 • прати стања у вези повреда на раду;
 • спровођење мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19;
 • израђује и поставља ознаке (обавезе, забране и упозорења) као информацију на могуће ризике;
 • организује редовно и ванредно сервисирање ПП апарата и уређаја за заштиту од пожара;
 • спроводи превентивна и периодична испитивања услова радне околине и опреме за рад;
 • врши контролу и даје савете послодавцу о планирању, избору, коришћењу и одржавању средства и опреме за личну заштитну на раду за радна места на којима је процењена да је неопходна на свим локацијама и у свим пословним објектима предузећа;
 • спроводи испитивања инсталација у објектима Предузећа (громобранских, елетричних ниског напона и гасних);
 • редовно ажурира законске евиденције подацима који проистичу из процеса рада Одељења;
 • израђује Правилнике и Упутства у складу са делокругом свог рада;
 • доприноси побољшању безбедности и здравља на раду уз поштовање неопходних прописа и процедура за безбедан рад на радним местима, не само у канцеларијском простору него и на свим локацијама на којима запослени ЈППС обављају своје радне процесе.

Рад одељења је базиран на законским и подзаконским актима који регулишу ову област, али и на стандарду ИСО 45001:2018, за које је и базни и стручни носилац у оквиру Интегрисаних менадџмент система.

Посвећеност овим пословима доприноси и подизању свести свих запослених о значају безбедности и здравља на раду.


Штампа