Одељење за интегрисане менаџмент системе и системе за подршку пословања предузећа

Пут пословне изврсности, на коме је ЈППС више од деценије, представља пут који води савременим начинима управљања, јачањем менаџмент система, како би се прилагодили утицајима различитих фактора и постизали стални раст и развој.

Одељење за интегрисане менаџмент системе и системе за подршку пословања предузећа се у својој основи бави усклађивањем, повезивањем и јачањем пословног система кроз пословну подршку која укључује:

 • Лидерство и стратегију – успостављање визије, мисије, вредности и етичких принципа, успостављање и развој интегрисаних менаџмент система (ISO 9001, ISO 45001, ISO 39001, ISO 50001, и др), јачање и унапређење организационе културе, дефинисање општих и стратешких циљева, разумевање потреба заинтересованих страна и унутрашњих перформанси, усклађивање законске регулативе, политика, планова, процедура, и др.
 • Дефинисање и праћење реализације пословних циљева – постављање и праћење кључних параметара процеса, праћење реализације оперативних циљева предузећа, и др.
 • Процесе - моделовање, анализу и оптимизацију пословних процеса, јачање веза, процеса и међусекторске сарадње.
 • Развој и јачање запослених – организовање и вођење обука за запослене, брига о запосленима, јачање и мотивација, охрабривање запослених, тимски рад, креирање осећаја припадности предузећу и др.
 • Успостављање и јачање интерних комуникација – подршка и унапређење интерне, електронске комуникације, управљање платформом за информисање, комуникацију, размену знања и презентацију запослених и њиховог делокруга рада на Интранет порталу, креирање визуелних елемената и идентитета интерне комуникације.
 • Пројекте - праћење ИТ пословних пројеката, структуирање података, дигитални обрасци и др.
 • Презентовање струке, делатности и пословања - вођење садржаја на пословној мрежи „Линкедин“, дистрибуција пословних садржаја заинтересованим странама.
 • Бизнис аналитику приказивање мапе процеса, анализе извештаја о циљевима, интерним и екстерним питањима предузећа, праћења реализације мера, и др.

Интегрисани менаџмент системи у ЈП „Путеви Србије“

Имплементација стандарда ISO 9001 - систем менаџмента квалитетом у ЈП „Путеви Србије“ је започета 2010, а сертификација предузећа по овом стандарду је спроведена у 2012.

Интегрисани менаџмент системи у нашем предузећу су почели да се развијају имплементацијом стандарда ISO 18001 - систем менаџмента безбедношћу и здравља на раду у сарадњи са Одељењем за БЗР и ЗОП као носиоцем стандарда. Овај систем је надограђен на основни ISO 9001 интерним консалтингом, успешно је сертификован и извршена је транзиција на ISO 45001 – Систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду.

У међувремену ЈП „Путеви Србије“ је сертификовано и по ISO 39001 – Систем управљања безбедношћу друмског саобраћаја. Одељење за ИМС и СППП пружило је подршку  Одељењу за безбедност саобраћаја у имплементацији стандарда.

У наредном периоду очекује се имплементација система ISO 50001 – Системи менаџмента енергијом који је такође делимично интегрисан и чији је носилац Одељење за енергетски менаџмент.

Интегрисани систем менаџмента показао се као најбољи менаџмент приступ за истовремено реструктурирање организације, снижење трошкова, повећање продуктивности и профита и дугорочан одрживи развој организације.

Важно је истаћи да запослени у ЈП “Путеви Србије“ дају подршку имплементацији стандарда константним усавршавањем и редовним праћењем новина у стандардима из области којима се баве.

Оскар квалитета упоредо са развојем ИМС-а

Одељење за ИМС и СППП веома посвећено спроводи све активности, како из домена интегрисаних менаџмент система, тако и у области подршке пословања предузећу. Тиме се присутност ЈП „Путеви Србије“ у области ИМС-а одржава на високом нивоу, чиме се међу стручном заједницом презентује његова пословна изврсност. Показатељ ове добре праксе су и три Националне награде за пословну изврсност „Оскар квалитета“ добијене током периода имплементације интегрисаних менаџмент система и то:

- године у категорији „Шампион изврсности за јавна предузећа“,
- године у три категорије: „Партнерство и ресурси“, „Резултати код корисника“ и „Стратегија“
- године у категорији „Партнерство и ресурси“.

Ове награде су доказ да ЈП "Путеви Србије" константно ради на развоју и унапређењу, како интегрисаних менаџмент система, тако и процеса, али и да негује аспекте пословне изврсности.

Оскар квалитета 2014

Оскар квалитета 2017

Оскар квалитета 2020

 

Интранет портал

Интранет портал ЈП “Путеви Србије” је замишљен као платформа за подршку интерној комуникацији и дистрибуцији информација у оквиру ЈП „Путеви Србије“.

Интранет портал представља:

 • Средство за дистрибуцију информација, резултата и учинака пословних процеса из делокруга рада ЈП „Путеви Србије“
 • Средство за дистрибуцију информација из делокруга рада Сектора предузећа од значаја за запослене
 • Базу знања која садржи стручне и едукативне текстове
 • Место где се осликава идентитет и припадност предузећу
 • Један од начина да се међу запосленима промовишу и учврсте вредности које ЈП „Путеви Србије“ негује

Пословна мрежа Линкедин

Званична страница ЈП „Путеви Србије“ на пословној мрежи „Линкедин“ место је представљања струке, делатности и пословања нашег предузећа.

Садржај званичне странице предузећа чине објаве који представљају текстове из делокруга рада предузећа, који се по утврђеном плану објављују уз адекватан визуал.

Подршка вођењу ИТ пројеката

У циљу побољшања и адекватног приказивања пословних процеса и међусобне комуникације унутар предузећа, Одељење за ИМС и системе за подршку пословању учесник је у процесу дигиталне трансформације предузећа.

Активности одељења су везане за планирање, интерно вођења и праћење реализације ИТ пројеката. Улога одељења је подршка у свим фазама процеса, од анализе и снимања стања заједно са извођачима, као и координација свих активности на пројекту.

Развој запослених / Брига о запосленом

Развој кадрова, подизање свести, пословне и дигиталне комуникације и обраде података пружа прилику запосленима да стекну пословне вештине, искуство и знање које им је потребно да обављају свој посао и подигну радну ефикасност. У оквиру одељења се планира и реализују обуке запослених које су важне за савремено пословање. Такође се спроводи и увођење у посао и интерна подршка општим пословима у оквиру предузећа, у оквиру платформе Брига о запосленима.

Циљ је давање уже подршке запосленима, кроз доделу овлашћења и укључивање у активности предузећа. О запосленима се брине тако што им се одају признања и награде за допринос развоју и успеху предузећа.


Штампа