Одељење за развој и имплементацију ИТС-а

Интелигентни транспортни систем (ИТС) представља систем мера и технологија примењених у транспортном систему који обједињује информатичку и телекомуникациону технологију са циљем повећања нивоа безбедности, ефикасности, доступности и одрживости транспортне мреже.

Интелигентни транспортни системи имају велики потенцијал у унапређењу ефикасности транспортног система, као и на пољу смањења штетних последица саобраћаја. Из тог разлога једно од стратешких опредељења ЈП „Путеви Србије“ је развој и имплементација ИТС-а на државним путевима Републике Србије, а посебно на деоницама које се пружају дуж траса међународних друмских коридора.

Одељење за развој и имплементацију ИТС-а у оквиру Сектора за управљачко-информационе системе реализује следеће активности из делокруга свог рада:

 • израда плана развоја, организовања и управљања саобраћајем и развојем ИТС-а у складу са Стратешким документима РС, као и Директивама ЕУ за предметну област.
 • израда плана развоја ИТС опреме и праћењем поступка њене имплементације.
 • надзор и управљање на инсталисаним ИТС системима и опреми
 • обезбеђивање подршке надлежним службама за зимско одржавање на делу мреже државних путева опремљених метео-станицама (ПМИС)
 • обезбеђивањем подршке увођењу концепта одржавања путева по учинку (Performance Maintenance Based Contract - ПМБЦ);
 • имплементација и праћење рада и одржавање путних метеоролошкиг станица у гарантном периоду;
 • имплементација система видео надзора и праћење рада у гарантном периоду
 • имплементација система видео надзора посебне намене (АЛПР-АДР) и праћење рада у гарантном периоду;
 • имплементација система знакова са изменљивим садржајем порука (VMS) и праћење рада у гарантном периоду;
 • имплементација ИТС на текућим инфраструктурним пројектима
 • пројектовање и изградња регионалних центара за управљање саобраћајем
 • изградња комуникационе инфраструктуре и праћење функционалности у гарантном периоду
 • изградња енергетске инфраструктуре за потребе имплементације ИТС-а
 • праћење рада енергетске инфраструктуре на тунелима
 • израда пројектних задатака и издавање смерница за израду пројектно-техничких решења;
 • Учествовање у међународним пројектима за унапређење безбедности саобраћаја и унапређење саобраћајних решења.

Представници Одељења су уједно и именовани представници Предузећа приликом реализације комерцијалних Уговора о пројектовању и извођењу радова на изградњи државних путева и техничка подршка Инвеститору на изградњи тунелских објеката на путној мрежи државних путева I и II реда.

Одељење своје активности оперативно реализује кроз рад следећих одсека:

 1. Одсек за развој и имплементацију система видео надзора и система за управљање саобраћајем
 2. Одсек за развој и имплементацију система за путно метеоролоши информациони систем и систем за опсервацију саобраћаја
 3. Одсек за развој и имплементацију ИТС комуникационе и енергетске инфраструктуре

Штампа