Сектор за наплату путарине

Сектор за наплату путарине обавља послове наплате путарине, послове надзора наплате путарине (видео надзор, аналитика и контрола), превоза и заштите новца и објеката, одржавања опреме и објеката у надлежности предузећа, послове планирања и изградње пратећих садржаја пута, комуникације са корисницима пута, административно-техничке и друге послове везане за делатност сектора.

У саставу Сектора за наплату путарине налазе се следећа одељења:

 1. Одељење за надзор наплате путарине
 2. Одељење за оперативну наплату путарине
 3. Одељење за електронску наплату путарине
 4. Одељење за заједничке послова сектора

Јавно предузеће „Путеви Србије”, Сектор наплате путарине, врши наплату накнаде за употребу аутопута (путарине). Наплата путарине се на свим деоницама аутопутева одвија у условима затвореног система.

Укупна дужина аутопутева под наплатом износи 875,845 км. Наплата путарине се обавља преко аутоматског техничког система за наплату који се састоји од 70 наплатних станица.

Основица за путарину је дужина релације јавног пута коју возило прелази изражена у километрима (км). Цена путарине се одређује у односу на три критеријума: цена путарине по километру, категорија возила и дужина пређене релације. Систем наплате путарине примењује се на следећим деоницама аутопута:

 • Београд-Шабац-Шид
 • Београд-Суботица
 • Београд-Кошеви-Прешево-Димитровград
 • Београд-Чачак

Корисницима је омогућено да се определе за систем плаћања путарине мануелним путем (уз обавезно преузимање магнетне картице) или електронским путем (коришћењем уређаја за ЕНП).

Корисници који су се определили за мануелни систем наплате у обавези су да приликом укључивања у систем наплате путарине преузму магнетну картицу и исту предају инкасанту на излазној наплатној станици на основу чега ће се наплатити путарина.

Корисници који су се определили за систем електронске наплате путарине, односно бесконтактни модел плаћања, користе пролазе који су означени за тај начин плаћања путарине (ЕНП/ETC) и исту плаћају уређајем за ЕНП, без заустављања и преузимања магнетне картице.

Корисник који у возилу поседује уређај за ЕНП, а из неког разлога на улазној наплатној станици преузме магнетну картицу и плаћање путарине изврши путем уређаја за ЕНП, у обавези је да преузету магнетну картицу, на излазној наплатној станици преда одговорном раднику.

Корисницима мануелне наплате као средство плаћања на располагању су:

 • ГОТОВ НОВАЦ
 • ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ (VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO, POSTCARD, DINACARD)
 • ПРЕТПЛАТНЕ КАРТЕ (МЕСЕЧНЕ И ГОДИШЊЕ)
 • ГРАДСКЕ КАРТЕ

Корисници електронске наплате путарине, као средство плаћања користе уређај за ЕНП у:

 • ПРИПЕЈД и
 • ПОСТПЕЈД систему

Обвезник и висина накнаде, као и начин утврђивања, плаћања и ослобађања од плаћања посебне накнаде за употребу јавног пута у Републици Србији регулисани су Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, бр.95/2018 и 49/2019, 6/2019 – усклађени дин.изн., 156/2020 - усклађени дин.изн., 15/2021 - доп. усклађених дин.изн., 15/2023 - усклађени дин.изн., 92/2023 i 120/2023 - усклађени дин.изн.).


Кориснику аутопута за ког се утврди:

 1. да је прошао кроз наплатну станицу не плативши путарину и без поштовања процедуре наплате извршио одбег;
 2. да је изашао са јавног пута на месту где то није дозвољено ("дивљи излаз");
 3. да је по том документу већ извршена наплата;
 4. да је извршио злоупотребу месечне или годишње претплатне карте;
 5. да је извршио злоупотребу дозволе за бесплатан пролазак јавним путем;
 6. да је извршио злоупотребу градске карте;
 7. да је извршио злоупотребу магнетне картице, односно уређаја за ЕНП са другим учесницима у саобраћају;
 8. да је на излазу са јавног пута предао оштећену магнетну картицу;
 9. да на излазу са јавног пута није предао исту магнетну картицу коју је преузео приликом уласка на јавни пут;
 10. да није извршио плаћање испостављеног рачуна за путарину, у складу са закљученим уговором у "постпејд систему";
 11. да при изласку из система наплате путарине није платио путарину за возило које се после уласка у тај систем покварило и због тог квара је натоварено или ослоњено на друго возило;

обрачунаће се и наплатити на лицу места, или кроз поступак накнадне наплате, најдужа релација одговарајуће деонице, као и трошкови ванредног поступка, у складу са чланом 198а Закона о накнадама за коришћење јавних добара.

Кориснику аутопута за ког се утврди:

 1. да је приликом конфигурисања уређаја за ЕНП на уређај уписана нижа категорија возила од стварне, па је из тог разлога путарина плаћана у мањем износу од прописане;
 2. да из техничких разлога (нестанак струје, квар система и сл.) није платио путарину уређајем за ЕНП, готовином или на други начин.

обрачунаће се и наплатити на лицу места, или кроз поступак накнадне наплате, путарина чија је висина једнака путарини за пређену релацију, у складу са чланом 198а Закона о накнадама за коришћење јавних добара.

Начин електронске наплате путарине прописује Правилник о начину електронске наплате путарине, посебним условима и техничким захтевима за Европску ЕНП и елементима интероперабилности („Службени гласник РС“, број 71/19).


МАПА НАПЛАТНИХ СТАНИЦА


Штампа