О нама

ЈП „Путеви Србије“ основано је сходно Закону о јавним путевима (Сл. Гласник РС, број 101/05) и обавља стручне послове који се односе на трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту, експлоатацију, изградњу, реконструкцију, организацију и контролу наплате путарине, развој и управљање државним путевима првог и другог реда у Републици Србији.

Путеви, као добра у општој употреби, су државна својина, а управљање државним путем је делатност од општег интереса.

Финансирање изградње и реконструкције, одржавања и заштите јавног пута обезбеђује се из накнаде за употребу државног пута – путарине, финансијских кредита, буџета Републике Србије и других извора у складу са законом.

Карта референтног система државних путева
Путна мрежа је једна од највећих капиталних вредности у Републици Србији, на чијој територији има 16.436,013 km државних путева I и II реда. 
Државни путеви I А реда (ауто-путеви) – 962,872 km (окт 2023.г.)
Државни путеви I Б реда - 4.455,234 km
Државни путеви II А реда - 7.822,546 km
Државни путеви II Б реда - 3.195,361 km

На државним путевима Републике Србије тренутно је евидентирано 3.465 мостова укупне дужине преко 154 киломатра  и површине преко 1.760.000.м2 чија је вредност процењена на око 1,69 милијарди евра. Од тог броја 953 мостова је на ауто-путевима.

Мостови су различите старости, најразличитијих облика и начина градње, од дрвета, камена, бетона, преднапрегнутог бетона, челика, и различитих статичких система, распона и дужина од 5 до 2212 метара, колико је дугачак мост преко реке Дунав код Бешке.

Република Србија на државним путевима има 297 великих мостова дужих од 100 метара. 

На државним путевима у Србији изграђено је и у функцији 109 тунела, укупне дужине 31,81 километара. На ауто-путевима налази се 32 тунела (16 са две тунелске цеви).

Тунели су различите старости, различите технологије градње у разноликим геолошким срединама. Најдужи тунел је Манајле, на путу А1 (петља Предејане - петља Владичин Хан), дужине 1815 м. Највећа концентрација ових објеката је на Ђердапској магистрали, има их 25. Укупно 66 путних тунела у Србији  је дуже од 100 м.


Циљеви ЈП ,,Путеви Србије“

Основни циљ ЈП „Путеви Србије“ је спречавање пропадања путева, очување вредности мреже путева и њено побољшање, одржавање путева, улагања у изградњу, рехабилитацију, реконструкцију, као и израду студија и пројеката. Сва улагања су у складу са стратешким опредељењем Републике Србије у сектору друмског транспорта да се функционално интегрише у европску мрежу путева. 

ЈП „Путеви Србије“ брине и о безбедности саобраћаја кроз отклањање опасних места, као и о заштити животне средине кроз елиминисање или смањење штетних утицаја путева и саобраћаја на животну средину, поштујући све прописане процедуре у складу са важећом законском регулативом.

Побољшање саобраћајних веза ЈП „Путеви Србије“ постиже кроз квалитетно, ефикасно и равномерно повезивање привредних подручја, покрајина и региона унутар Републике Србије, посебно стављајући акценат на побољшање транспортних веза  између развијенијих и мање развијених привредних подручја. Истовремено се ради на ефикаснијем повезивању Републике Србије са окружењем, пре свега са суседним земљама, повећањем протока саобраћаја отклањањем уских грла у пограничним зонама. Саобраћајна и економска валоризација географског, међународног и саобраћајног положаја Републике Србије у окружењу постиже се активним учешћем у интегративним процесима региона Западног Балкана, Југоисточне Европе и Дунавске регије. Уједно, посебна пажња се поклања укључивању у систем брзих саобраћајница европског значаја, намењених првенствено транзитном и туристичком саобраћају, пре свега на Коридору 10.

ЈП „Путеви Србије“ тежи смањењу степена задужености и рационализацији трошења на свим нивоима. Веома су важни сарадња са међународним финансијским институцијама и повећање прихода по основу накнаде за употребу државног пута, изградњом и укључивањем свих новоизграђених деоница ауто-пута у систем наплате путарине. Такође, тежи се увођењу у систем наплате свих корисника путног земљишта.

ЈП „Путеви Србије“ тежи побољшању квалитета услуга које се пружају корисницима путева, као и унапређењу информисања, управљања квалитетом и контроле квалитета. Упошљавањем капацитета предузећа за путеве и грађевинских предузећа подстичу се укупни привредни токови.

Један од циљева је и побољшање капацитета за обједињено стратешко планирање и управљање државним путевима и имовином ЈП ,,Путеви Србије“ у складу са принципима стратешке релевантности у процесу приоритизације пројеката и националним прописима и међународним стандардима, уважавајући одлуке Националног одбора за инвестиције Владе Републике Србије и ресорног министарства. ЈП „Путеви Србије“ послује у складу са хармонизацијом са стандардима и поступцима ЕУ у координацији са ресорним министарством. Ефикасно се примењују системи управљања квалитетом према два важна међународна стандарда ISO 9001:2015  (систем управљања квалитетом рада) и OHSAS 18001:2008 (систем менаџмента заштите здравља и безбедности на раду). ЈП „Путеви Србије“ ради на побољшању информационог система, перманентној обуци и усавршавању кадрова, као и повећању ефикасности и ефективности свих процеса.


Штампа