O nama

JP „Putevi Srbije“ osnovano je shodno Zakonu o javnim putevima (Sl. Glasnik RS, broj 101/05) i obavlja stručne poslove koji se odnose na trajno, neprekidno i kvalitetno održavanje i zaštitu, eksploataciju, izgradnju, rekonstrukciju, organizaciju i kontrolu naplate putarine, razvoj i upravljanje državnim putevima prvog i drugog reda u Republici Srbiji.

Putevi, kao dobra u opštoj upotrebi, su državna svojina, a upravljanje državnim putem je delatnost od opšteg interesa.

Finansiranje izgradnje i rekonstrukcije, održavanja i zaštite javnog puta obezbeđuje se iz naknade za upotrebu državnog puta – putarine, finansijskih kredita, budžeta Republike Srbije i drugih izvora u skladu sa zakonom.

Karta referentnog sistema državnih puteva
Putna mreža je jedna od najvećih kapitalnih vrednosti u Republici Srbiji, na čijoj teritoriji ima 16.436,013 km državnih puteva I i II reda. 

Državni putevi I A reda (auto-putevi) – 962,872 km (okt 2023.g.)
Državni putevi I B reda - 4.455,234 km
Državni putevi II A reda - 7.822,546 km
Državni putevi II B reda - 3.195,361 km

Na državnim putevima Republike Srbije trenutno je evidentirano 3.465 mostova ukupne dužine preko 154 kilomatra  i površine preko 1.760.000.m2 čija je vrednost procenjena na oko 1,69 milijardi evra. Od tog broja 953 mostova je na auto-putevima.

Mostovi su različite starosti, najrazličitijih oblika i načina gradnje, od drveta, kamena, betona, prednapregnutog betona, čelika, i različitih statičkih sistema, raspona i dužina od 5 do 2212 metara, koliko je dugačak most preko reke Dunav kod Beške.

Republika Srbija na državnim putevima ima 297 velikih mostova dužih od 100 metara. 

Na državnim putevima u Srbiji izgrađeno je i u funkciji 109 tunela, ukupne dužine 31,81 kilometara. Na auto-putevima nalazi se 32 tunela (16 sa dve tunelske cevi).

Tuneli su različite starosti, različite tehnologije gradnje u raznolikim geološkim sredinama. Najduži tunel je Manajle, na putu A1 (petlja Predejane - petlja Vladičin Han), dužine 1815 m. Najveća koncentracija ovih objekata je na Đerdapskoj magistrali, ima ih 25. Ukupno 66 putnih tunela u Srbiji  je duže od 100 m.


Ciljevi JP ,,Putevi Srbije“

Osnovni cilj JP „Putevi Srbije“ je sprečavanje propadanja puteva, očuvanje vrednosti mreže puteva i njeno poboljšanje, održavanje puteva, ulaganja u izgradnju, rehabilitaciju, rekonstrukciju, kao i izradu studija i projekata. Sva ulaganja su u skladu sa strateškim opredeljenjem Republike Srbije u sektoru drumskog transporta da se funkcionalno integriše u evropsku mrežu puteva. 

JP „Putevi Srbije“ brine i o bezbednosti saobraćaja kroz otklanjanje opasnih mesta, kao i o zaštiti životne sredine kroz eliminisanje ili smanjenje štetnih uticaja puteva i saobraćaja na životnu sredinu, poštujući sve propisane procedure u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Poboljšanje saobraćajnih veza JP „Putevi Srbije“ postiže kroz kvalitetno, efikasno i ravnomerno povezivanje privrednih područja, pokrajina i regiona unutar Republike Srbije, posebno stavljajući akcenat na poboljšanje transportnih veza  između razvijenijih i manje razvijenih privrednih područja. Istovremeno se radi na efikasnijem povezivanju Republike Srbije sa okruženjem, pre svega sa susednim zemljama, povećanjem protoka saobraćaja otklanjanjem uskih grla u pograničnim zonama. Saobraćajna i ekonomska valorizacija geografskog, međunarodnog i saobraćajnog položaja Republike Srbije u okruženju postiže se aktivnim učešćem u integrativnim procesima regiona Zapadnog Balkana, Jugoistočne Evrope i Dunavske regije. Ujedno, posebna pažnja se poklanja uključivanju u sistem brzih saobraćajnica evropskog značaja, namenjenih prvenstveno tranzitnom i turističkom saobraćaju, pre svega na Koridoru 10.

JP „Putevi Srbije“ teži smanjenju stepena zaduženosti i racionalizaciji trošenja na svim nivoima. Veoma su važni saradnja sa međunarodnim finansijskim institucijama i povećanje prihoda po osnovu naknade za upotrebu državnog puta, izgradnjom i uključivanjem svih novoizgrađenih deonica auto-puta u sistem naplate putarine. Takođe, teži se uvođenju u sistem naplate svih korisnika putnog zemljišta.

JP „Putevi Srbije“ teži poboljšanju kvaliteta usluga koje se pružaju korisnicima puteva, kao i unapređenju informisanja, upravljanja kvalitetom i kontrole kvaliteta. Upošljavanjem kapaciteta preduzeća za puteve i građevinskih preduzeća podstiču se ukupni privredni tokovi.

Jedan od ciljeva je i poboljšanje kapaciteta za objedinjeno strateško planiranje i upravljanje državnim putevima i imovinom JP ,,Putevi Srbije“ u skladu sa principima strateške relevantnosti u procesu prioritizacije projekata i nacionalnim propisima i međunarodnim standardima, uvažavajući odluke Nacionalnog odbora za investicije Vlade Republike Srbije i resornog ministarstva. JP „Putevi Srbije“ posluje u skladu sa harmonizacijom sa standardima i postupcima EU u koordinaciji sa resornim ministarstvom. Efikasno se primenjuju sistemi upravljanja kvalitetom prema dva važna međunarodna standarda ISO 9001:2015  (sistem upravljanja kvalitetom rada) i OHSAS 18001:2008 (sistem menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu). JP „Putevi Srbije“ radi na poboljšanju informacionog sistema, permanentnoj obuci i usavršavanju kadrova, kao i povećanju efikasnosti i efektivnosti svih procesa.

 


Štampa