Састанак одржан 29.10.2014. у Сомбору


У склопу реализације IPA пројекта израде стратешких карата буке и загађења ваздуха у пограничном појасу Републике Србије према Републици Мађарској (NAMAP), започетог марта ове године у сарадњи ЈП „Путеви Србије“ и Саобраћајног института KTI из Будимпеште, у Сомбору је, у згради Жупаније, 29.10.2014.г. одржан састанак коме су, поред стручњака укључених у пројекат, присуствовали и представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, стручњаци ЈП „Путеви Србије“ и градоначелник и чланови Градског већа Сомбора, као града домаћина.

У првом, радном, делу састанка разматрана су питања и проблеми везани за теренске радове. О начину прикупљања података, бројању саобраћаја и анкетирању учесника у саобраћају говорио је Насер Мостафа, директор MHM – projekt d.o.o. из Новог Сада, једне од организација одговорних за успешно окончање пројекта. У наставку је Attila Tan, власник акредитоване истраживачке лабораторије AKUSZTIKA из Баје, Република Мађарска, која је са мађарске стране укључена у пројекат, објаснио методологију избора мерних места и начин праћења квалитета ваздуха и нивоа буке у зони утицаја мреже друмских саобраћајница у ширем пограничном појасу који обухвата граничне прелазе Бачки Брег, Бачки Виногради, Келебија, Хоргош и Ђала и насеља у општинама Сомбор, Суботица, Кањижа и Нови Кнежевац. Уследила су питања стручњака ЈП „Путеви Србије“ Милорада Мартинова, Ђорђа Митровића и Влада Ракочевића везана за оперативне и организационе проблеме у прикупљању података и изради стратешких карата утицаја буке и концентрације загађујућих материја у ваздуху, на која су добијени задовољавајући одговори.

Свечаном делу састанка су присуствовали градоначелник Сомбора Саша Тодоровић, заменик градоначелника Владислав Живановић и чланови градског већа Мирослав Ковачић и Зоран Милер, представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије Јасмина Радоњић и Татјана Џуверовић – Миљковић и извршни директор Сектора за стратедгију, пројектовање и развој у ЈП „Путеви Србије“ , Биљана Вуксановић. Gábor Kende и Péter Miksztai из Саобраћајног института KTI из Будимпеште су кроз презентацију присутне упознали са предметом и циљем израде пројекта, досадашњим активностима и степеном извршености радова. Половином децембра ће бити организована завршна конференција где ће пред најширу јавност бити изнети резултати пројекта и могућности њихове примене.

По завршеној конференцији за штампу организован је одлазак на терен. Демонстриран је рад станице за праћење концентрација загађујућих материја у ваздух, постављене у насељу Бачки Брег. То је једна од 6 локација на којима се изводе континуална мерења у два једномесечна периода, ван и у току грејне сезоне. Као показатељи стања загађености атмосфере, мере се присуство азотових оксида (NOx), угљенмоноксида (CO), тропосферског озона (O3), сумпордиоксида (SO2) и суспендованих честица величине испод 0,01 mm (PM10). Уређај симултано бележи и метеоролошке параметре и то температуру и влажност ваздуха, брзину ветра и атмосферски притисак. Концентрације загађивача у широј зони утицаја посматраног дела путне мреже добијају се применом софтверског модела MISKAM.

За потребе израде стратешких карата буке, као подршка софтверском моделу SoundPLAN, врше се 24 – часовна мерења тренутних нивоа буке на 98 места, уз истовремено бројање саобраћаја. Присутни су, уз демонстрацију рада, упознати и са карактеристикама, могућностима и капацитетом иструмената за мерење буке. Као резултат статистичке обраде података добијају се нивои буке за ноћни (LN) и целодневни период дан – вече – ноћ (LDEN), који су меродавни за оцену угрожености становништва буком од саобраћаја у животној средини и представљају основу за акустичко зонирање, израду акционих планова и примену мера заштите.

Реализацијом овог пројекта стећи ће се бољи увид у значај и размере загађења којима је животна средина изложена реализацијом друмског саобраћаја, а од не малог значаја је и искуство стечено током рада, будући да је то први пројекат из IPA фондова у који је укључено ЈП „Путеви Србије“.

Sastanak Sombor Sastanak Sombor Sastanak Sombor Sastanak Sombor Sastanak Sombor Sastanak Sombor Sastanak Sombor Sastanak Sombor Sastanak Sombor Sastanak Sombor Sastanak Sombor

Штампа